Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Կարինե Էդիկի Յարալյան

Ասիստենտ | Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ
2012 թ. Թեկնածուական-«Ցանցային հասարակության ձևաբանությունը և սոցիալական նույնականության հիմնահարցը», Թ.00.04, ԵՊՀ Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի 013 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2012- մինչ այժմ ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2008 –2012 ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դասախոս
2005-2007 Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի փիլիսոփայության ամբիոնի դասախոս
1996-2008 – ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Ցանցային հասարակության բարոյական հիմնախնդիրները
Ցանցային հասարակության ձևաբանությունը
Մշակութային մարդաբանություն
Մշակույթների տիպաբանություն
Սոցիալական դիցաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ինֆորմացիոն հասարակություն
Փիլիսոփայական մարդաբանություն
Մշակույթ և քաղաքակրթություն
Մարդու փիլիսոփայություն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

karineyaralyan@ysu.am

Социальные процессы современного общества и его ценностные ориентиры (Արդի հասարակության սոցիալական գործընթացներն ու արժեքային կողմնորոշիչները)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 28-35
|
"Другой" за порогом виртуального
2017 | Հոդված/Article
Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 185-191
|
Виртуальность как трансцендентная среда экзистирования (Վիրտուալությունը որպես գոյութենականության անդրանցական միջավայր )
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 2 (20), էջ 28-35
|
Трансформация социальной массы в контексте новых цивилизационных факторов (Սոցիալական զանգվածի փոխակերպումը քաղաքակրթական նոր գործոնների համատեքստում)
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 144.4, 2014 (№ 3), էջ 31-38
|
Сеть как оптимальный формат отношений в информационном мире (Ցանցը որպես տեղեկատվական աշխարհի օպտիմալ ձևաչափ)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 137.4, Երևան 2012թ., էջ 9-19
|
"Сетевая свобода" и ее парадоксы
2011 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն.սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 8, Երևան, Լիմուշ, 2011, էջ 25-32
|
Трансформация идентификационных процессов в контексте современных сетевых отношений (Նույնականացման գործընթացների փոխակերպումը ժամանակակից ցանցային հարաբերությունների համատեքստում)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 133.4, Երևան 2011թ., էջ 19-28
|
Сетевое общество как оптимальное условие формирования социального капитала (на основе анализа историко-философских фрагментов)
2010 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 7, Երևան, «Լիմուշ», 2010, էջ 46-63
Специфика социокультурного пространства сетевого общества
2009 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, «Լիմուշ», 2009, էջ 62-74
Сетевая организация общества как требование информационной эпохи
2009 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, «Լիմուշ», 2009, էջ 89-98
Проблема идентичности в сетевом обществе
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 5, Երևան, «Լիմուշ», 2008, էջ 81-90
Технико-технологические аспекты социокультурного кризиса
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 5, Երևան, «Լիմուշ», 2008, էջ 81-90
Феномен свободы в техногенном мире
2007 | Հոդված/Article
Годичная научная конференция, сборник научных статей, Ч.1, Ереван, Изд-во РАУ, 2008, с. 157-168