Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Конфликт и терроризм как масс-медийные события: критический анализ
2009 | Հոդված/Article
Журнал “21 век”, N 4 (12), Научно-образовательный фонд Нораванк, Ереван, 2009, сс. 108-122< 2009
|
Սոցիոլոգիան խաչմերուկներում
2009 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2009, թիվ 2 (128), համահեղինակ
Адаптивные аспекты стереотипического поведения
2009 | Հոդված/Article
XXI Век (Русскоязычное издание) Информационно аналитический журнал. #3(11), 2009, Ереван, Гаспринт, стр. 59 – 76
Состояние «ни войны, ни мира» и коррупция
2009 | Հոդված/Article
HUMANICUS Academic journal of humanities, social sciences and philosophy. #3 (summer) 2009, pp.106-116
Կոռուպցիայի հանրային ընկալման տեղեկատվական կողմերը
2009 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք 2007-2008 Երևան, ԵՊՀ, 2009, էջ 88 - 98
Համաշխարհայնացումը և մշակութային ավանդապահության դրսևորումները արդի Ճապոնիայում
2009 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հասարակական գիտություններ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2009, 3(129), 178-189
Ճապոնական մոդեռնիզմի ճգնաժամը և «երեխայի» շուրջ դիսկուրսը 1990-ականների վերջերին
2009 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ԳԱԱ հրատարակչություն, 2009, 1(624), 73-83
Խորհրդանիշ հասկացությանը սահմանումը և դասակարգումը
2009 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային շնորհանդես 2009, #3
Ազգային և պետական խորհրդանիշներ
2009 | Հոդված/Article
Գարուն ամսագիր., Երևան, 2009 , #1
Հայկ Սահակյան , Աստղիկ Օսյան
Ազգայնականությանուսումնասիրությանմեթոդաբանականհիմքերը և հիմնախնդիրներըհայհասարակությանպայմաններում
2009 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, էջ 225-235