Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Որակավորման մասնագիտական քննության ծրագիր Սոցիոլոգիակյան հետազոտության մեթոդիկա ԻԲ. 00.02 մասնագիտությամբ
2009 | Հոդված/Article
ԲՈՀ-իծրագիր, Որակավորմանմասնագիտականքննությանծրագրեր. Սոցիոլոգիականգիտություններ, Երևան, 2009, էջ 10-15
Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը և բանակի սոցիալական պաշտպանության համակարգը
2009 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, 2009 թ.,110-118 էջ
Խաչատրյան Ա. , Խաղանի Մ., Խոսրավի Զ.
Կնոջ տնտեսական, մշակութային, կրթական և սոցիալական կապիտալը և կանանց հանդեպ բռնության հիմնախնդիրները (Հայացք Իրանից)
2009 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, 2009թ., 101-110 էջ
Սոցիալական փոփոխությունները և սոցիալական աշխատանքը
2009 | Հոդված/Article
Գյումրու Մանկավարժական ինստիտուտի հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Պրակ 1, Գյումրի 2009թ., 304-307 էջ
К вопросу о факторах социального порядка (Սոցիալական կարգի գործոնների հարցի շուրջ)
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (125), Երևան 2008թ., էջ 65-81
|
Երեխաների կողմնորոշումը դեպի բուհ և ընտանիքի նյութական ապահովվածությունը
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք,2008, 150-158 էջ
«Երեխաների պաշտպանության Թեժ գիծ ծառայությունը սոցիալական աշխատողների համար»
2008 | Գիրք/Book
Երևան 2008թ.,11 էջ
Артур Атанесян , Виктор Миронов
Проблемы структурно-функционального анализа современных международных конфликтов и кризисов
2008 | Հոդված/Article
Журнал международного права и международных отношений, Минск, N 4, сс. 70-75, 2008
|
Քաղաքացիական ներգրավվածության միջավայրի առանձնահատկությունները Հայաստանում
2008 | Գիրք/Book
2008, Կանթեղ 3(36). «Ասողիկ», Երևան, էջ 204-212
Քաղաքացիական ներգրավվածության և մասնակցության ինստիտուցիոնալացման հեռանկարները զարգացման ծրագրերի համատեսքտում (հայաստանյան փորձի վերլուծություն)
2008 | Հոդված/Article
Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2008