Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Проблемы восприятия идентичности в этнических конфликтах
2008 | Հոդված/Article
Ежегодник факультета социологии 2007, Ереван: Изд-во ЕГУ, 2008, стр. 52-65
The attitudes of Armenian Youth toward European Culture and Potential Integration with Europe in the Context of Cultural and Ethnic Self-Identification
2008 | Հոդված/Article
Newsletter of the Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies, University of California, Berkeley, 2008
Գենդերի սոցիալական կառուցում
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնակ ձեռնարկ, Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2008
Ինքնության հիմնախնդիրը սոցիալական կառուցման տեսությունում
2008 | Գիրք/Book
Ինքնությունը և փոփոխվող աշխարհը, Երևան, «Լինգվա», 2008
Գործնական քաղաքականություն եւ Կոնֆլիկտաբանություն
2008 | Հոդված/Article
Քաղաքականություն եւ քաղաքագիտություն. հարցեր եւ պատասխաններ:Պրակ Դ, Երեւան, Լինգվա, 2008, էջ.46-55:
Սոցիալ-տնտեսական քաղաքականություն եւ Կոնֆլիկտաբանություն
2008 | Հոդված/Article
Քաղաքականություն եւ քաղաքագիտություն. հարցեր եւ պատասխաններ: Պրակ Ե, Երեւան, Լինգվա, 2008,էջ.50-55:
Գենդերային հավասարակշռությունը քաղաքական համակարգում որպես ժողովրդավարության կարևորագույն նախապայման, Գենդերային հավասարությունը հասարակությունում և ընտանիքում: Ներդաշնակություն և հանդուրժողություն
2008 | Հոդված/Article
Ուսանողների և երիտասարդ հետազոտողների յոթերորդ հանրապետական խորհրդաժողովի նյութերի ժողովածու, Ասողիկ հրատ., Երևան, 2008, էջ 14-16
Ա.Ե.Մկրտիչյանի` «Հայաստանի պետական ծառայության բարոյահոգեբանական հիմնախնդիրները» հոդվածի վերաբերյալ
2008 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք 2008, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 236-238
Հայ սոցիոլոգիայի սկզբնավորման հարցի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
Կանթեղ 1: Գիտականհոդվածներիժողովածու, գիրք 2(35), Երևան, «Ասողիկ», 2008, էջ 197-203
О некоторых этических аспектах социальной работы
2008 | Հոդված/Article
“Личность и культура”, Санкт-Петербург, 2008, #43 (16) 16-21ст.