Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Մանկատան սաների մանկության տրավմաները և հոգեբանական աջակցության առանձնահատկությունները
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 9 էջ
Մանկատան սաների սոցիալականացման առանձնահատկությունները մանկատան պայմաններում և Հայաստանում իրականացվող սոցիալական քաղաքականությունը՝ ուղղված այդ պայմանների բարելավմանը
2008 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2008թ., 191-201 էջ
Առաջնորդության գենդերային ասպեկտը
2008 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի տարեգիրք, «ԵՊՀ», Երևան, 2008թ., 137-144 էջ
Երեխաների պաշտպանության համակարգը ՀՀ-ում
2008 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան 2008
К вопросу о социологической значимости теории хаоса (Քաոսի տեսության սոցիոլոգիական նշանակալիության հարցի շուրջ)
2007 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 43-56
|
“International labor migration: New tan dances of regulation of migration flows”
2007 | Հոդված/Article
The yearbook of faculty of Sociology, Yerevan, 2007
“Armenian Intellectuals’ Attitudes towards State and Social Problems of Republic of Armenia”
2007 | Հոդված/Article
“Armenia in presidential pre-election period. Processes and Realities”, the materials of conference, Yerevan, 2007, pp.69-76. (in Armenian)
Երվանդ Ֆրանգյանի հասարակագիտական հայացքների առանձնահատկությունները
2007 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք,2006-2007,Երևան,2007,ԵՊՀ հրատ.,էջ 27-40
Կրթության սոցիոլոգիայի հիմնախնդիրները Գրիգոր Արծրունու աշխատություններում
2007 | Հոդված/Article
Գարուն,7-8:Տոներ,2007,էջ 114-118
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2007 | Հոդված/Article
Նահապետ, Երևան, 2007, էջ 276-282