Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
ՙԿազմակերպության տեսության զարգացման հիմնական փուլերը՚
2005 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Երևան, 2005, էջ 147-150
ՙՍտեղծագործական ուժըորպես կազմակերպությունում մարդկային վարքի կարևոր տարր՚
2005 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Երևան, 2005, էջ 150-154
Երեխայի իրավունքներ, թե մեծահասակների պատասխանատվություն կոֆոեդ հիմնադրամ
2005 | Հոդված/Article
Կոնֆերանսի նյութեր, Երևան 2005 թ.,36-51 էջ
Խնամատարությունը Հայաստանում «Այո կամ ոչ…»
2005 | Հոդված/Article
IFCO կոնֆերանսի նյութեր, ԱՄՆ, Wisconsin, 2005 44-56 էջ
Համայնքային կենտրոն. պատասխան ընտանեկան կարիքներին
2005 | Հոդված/Article
Երևան 2005 թ., 26-48 էջ
Մահվան արևելյան և արևմտյան արժեքային կողմնորոշումների համեմատության փորձ
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 99-108
|
Ա. Կ. Խաչատրյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Կարապետյան, Ռ. Պողոսյան, Ա. Պողոսյան
Դպրոցի ուսուցիչների մասնագիտական գործառնման գնահատման արդի մոդելներ
2004 | Հոդված/Article
Երևան, 2004
Ա. Կ. Խաչատրյան , Ս. Ջուհարյան
Սոցիալական դեպքերի ժողովածու
2004 | Գիրք/Book
Երևան, 2004, 132 էջ
Կոնֆլիկտները և քաղաքակրթությունների բախումը «նոր աշխարհում»
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 174-178
|
Կամավոր մահ. ճապոնացիների ազգային ինքնության քննություն
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 130-137
|
 
Կոնտակտներ
Դեկան` փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Արթուր Մկրտիչյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-68,
(ներքին 10-68),
sociology@ysu.am