Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող երեխաներ
2002 | Հոդված/Article
Սոցիալական աշխատանք երեխաների հետ, ԵՊՀ, 2001; 2002 թթ. 89-112 էջ
Ա. Խաչատրյան , Ա. Ոսկանյան, Ս. Ջուհարյան
Սոցիալական աշխատանք
2002 | Գիրք/Book
Գիրք 1, Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2002
Ա. Կ. Խաչատրյան , Մ. Անտոնյան , Ա. Ոսկանյան, Ս. Ջուհարյան
Սոցիալական աշխատանք
2002 | Գիրք/Book
Գիրք 4, Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2002
Формирование теоритического мышления подростка посредцтвом развития прямого и обратного хода мысли
2001 | Հոդված/Article
Мир психологии. Научно-методический журнал, Москва 2001г.,N1,165-173 ст.
Դեռահասների մտքի ուղիղ և հետադարձ ընթացքների ձևավորումը վերացականից կոնկրետ գնացող ճանապարհին
2001 | Հոդված/Article
Մտածողություն և վարք, Երևան 2001թ.,N1
Դպրոց - համայնք փոխհարաբերությունները փոխարկվող Հայաստանում
2001 | Հոդված/Article
Հայաստանում հասարակայնորեն ակտիվ դպրոցների կառավարում, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001
ՙԵրիտասարդ կինը հասարակական կյանքում Հայաստանում՚
2000 | Հոդված/Article
ՙԳենդերային հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը Կովկասում՚
էջ 29-30, Երևան,2000, մայիս
Ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարացման գործընթացները Հայաստանում
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 149-151
|
Տունայցի ուղեցույց
2000 | Գիրք/Book
Ուղեցույց, ԵՊՀ, ք. Երևան 2000թ.
Հայ ընտանիքի անցյալը, ներկան և ապագան (սոցիոլոգիական վերլուծություն)
1999 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 185-189
|
 
Կոնտակտներ
Դեկան` փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Արթուր Մկրտիչյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-68,
(ներքին 10-68),
sociology@ysu.am