Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Ակսել Բակունց. «Սպիտակ ձին» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ)
2021 | Հոդված
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 168-186
|
Գրականագիտության տիրույթներում
2021 | Գիրք
«Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 292 էջ
|
Դերենիկ Դեմիրճյան. «Ավելորդը» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ)
2021 | Հոդված
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1 (50), էջ 154-175
|
Ղեվոնդ Ալիշանը Արշակ Չոպանյանի գնահատմամբ (Ղեվոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյակի առթիվ)
2020 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2 (20), 172-180 էջ, Հայաստան, 2020
Մխիթարն ու Մխիթարեանները Արշակ Չօպանեանի տեսադաշտում
2020 | Հոդված
Բազմավէպ, 1-2, 239-253 էջ, Իտալիա, 2020
Ներակայման դրսևորումները արդի հայերենի շարահյուսական մակարդակում. բառակապակցություն և նախադասություն
2020 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 74-84
|
Երվանդ Օտյանի «Մեր երեսփոխանները» պատմական լույսի ներքո
2020 | Հոդված
«Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ», ծննդյան 150-ամյակներին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2020, ԵՊՀ հրատ., էջ 67-75
|
,
Վավերագրականությունը Վարդան Դանիելյանի «Դոկումենտալ պոեզիա» գրքում
2020 | Հոդված
Հայագիտական հանդես, 2(47), Եր., 2020, Էջ 54-65
Արժեքավոր ներդրում շանթագիտության մեջ
2020 | Հոդված
«Վեմ» համահայկական հանդես, Երևան, 2020, հունվար-մարտ, թիվ 1(69), էջ 247-253
Լ. Շանթի «հին աստվածները» դրամայի կերպարային համակարգի յուրահատկությունները
2020 | Հոդված
Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ. Ծննդյան 150 ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի Նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2020, էջ 68_ 92