Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
О Михаиле Дудине и его Армении
2020 | Հոդված
Журнал «Литературная Армения», 2020, № 3, сс. 126-140
Նոր ազդակ թումանյանագիտության զարգացման համար
2020 | Հոդված
Գրականագիտական հանդես, Ի, 2020-1․, Երևան, 2020, «Արմավ» հրատ․, էջ 240 – 265
,
Հոմանիշների առձեռն բառարան
2020 | Գիրք
Եր․, 2020 (համահեղ.` Հ. Զաքարյան)
Օտար բառեր. գրության և գործածության հարցեր
2020 | Գիրք
«Արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ» (գիտաժողովի զեկուցումներ), Եր., 2020, էջ 156-174
ԶԼՄ-ների լեզուն և արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման միտումները
2020 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի։ Բանասիրություն», Եր., 2020, ¹ 2, էջ 83-92
, ,
Արդի հայերենի բառապաշարը. զարգացման միտումներ, հիմնախնդիրներ
2020 | Գիրք
Եր., 2020
Դարձվածային միավորները «Վկայաբանութիւն Թադէոսի առաքելոյն, քարոզչութեանն եւ գալստեան ի Հայս եւ կատարմանն, որ ի Քրիստոս, գիւտ նշխարաց Թադէոսի առաքելոյն» աշխատութիւններում
2020 | Հոդված
Լեզու և լեզվաբանություն, Երևան, հ. 1, 2020
«Մի քանի դիտարկումներ հոլովական համակարգի տերմինների մասին»
2020 | Հոդված
Լեզվաբանական տերմինաբանության հարցեր, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Երևան, 2020, էջ 8-18
“Idioms in “The Life of Mashtots” by Koryun
2020 | Հոդված
Բանբեր հայագիտության, 2020 N 1 (22), էջ 193-207
Գրաբարի անցյալ դերբայի՝ բայական իմաստով անկախ գործառույթները V դարի մատենագրության մեջ
2020 | Հոդված
Հայագիտական հանդես, 2020, 3(48), էջ 3-12