Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Միջին հայերենի հարցերը լեզվաբանական գրականության մեջ
1968 | Հոդված
ՙԵրիտասարդ գիտաշխատող», Երևան,1968, հ. 7, էջ 110-121
The Armenian Language
1968 | Գիրք
1968
Ընթերցարան
1967 | Գիրք
Երևան, 1967
Readers
1967 | Գիրք
1967
Բազմակի գլխավոր անդամներով նախադասությունների կառուցվածքը հին հայերենում
1965 | Հոդված
ԳԱ Տեղեկագիր, 1965, N 6
Ռ. Որբերյանի արձակը
1964 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական ժողովածու, 1964
Ակնարկներ աշխարհաբարի պատմության
1963 | Գիրք
Երևան, 1963
On the History of Ashkharabar
1963 | Գիրք
Yerevan, 1963
The Past Indefinite Tense in Grabar
0000 | Հոդված
Lectures, YSU, p. 26