Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Մխիթարյանների դերի գնահատումը ժամանակի եւ ազգային հեռանկարի տեսանկյունից
2019 | Հոդված
Էջմիածին, Ժ, 115-128 էջ, Հայաստան, 2019
Surrealism in Contemporary Armenian Art and Literature
2019 | Հոդված
Surrealisms 2019, University of Exeter, August 29th – August 31st
Հայրենիքը՝ որպես պրոբլեմ գրական զուգահեռներում
2019 | Հոդված
Հայագիտական հանդես, 3(45)Եր. 2019, էջ 43-57
Պոպուլիզմը և գեղարվեստական գրականությունը
2019 | Հոդված
Կաճառ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, գիտական պարբերական, Եր., 2019, էջ 50-59
Юбилейная русская критика об Ованесе Туманяне
2019 | Հոդված
Տես՝ «Հովհ. Թումանյանի հոգևոր ժառանգությունը և արդիականությունը»: Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր /15-16 մարտի 2019/: Եր., Հյուսիսային համալսարանի հրատ., 2019, էջ 136-148
Հակոբ Օշականը Թումանյանի մասին
2019 | Հոդված
«Գրական թերթ», 2019, թ, 10, 10 համակարգչային էջ
Այգու իմաստաբանությունը հարսանեկան երգերի համապատկերում
2019 |
Արամ Ղանալանյանի ծննդյան 110-ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2019թ․, էջ 29-30
|
Սահմանային ժանրեր
2019 | Գիրք
Մենագրություն: Վան Արյան, 2019թ․, 225 էջ
Արդի հայերենի կետադրության հիմնախնդիրներ
2019 | Գիրք
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 178 էջ
Շեշտը և շեշտադրության նորմավորման հարցերը հայերենում
2019 | Գիրք
Մենագրություն: Նաիրի, 2019թ․, 232 էջ