Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Անորոշ դերբայն ստորոգյալի կազմում («Եղանակավորող + ԱԴ» կառույցը)
2019 | Գիրք
Մենագրություն: Նաիրի, 2019թ․, 272 էջ
Աստվածաշնչի «Երգ երգոց»-ի և Պ. Սևակի «Երգ երգոց»-ի պատկերավորման համակարգերի զուգադրական քննություն
2019 | Հոդված
Էջմիածին, 2019,Ը, 110-128էջ, Հայաստան, Էջմիածին
Հին հայերենի խուլ հպականների հնչաբանական բնութագրերը
2019 | Հոդված
Էջմիածին, 2019, Ա, էջ 66-84
|
Сасунские удальцы: вопросы мотивного анализа и взаимовлияния армянского эпоса и книжной традиции
2019 | Հոդված
Актуальные проблемы гуманитарной науки: фольклористика, литературоведение, этнография, история, археография, 2019, стр. 43-47
|
, ,
Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական հոմանիշ կառույցների ընտրություն
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 176-190
|
Գաղափարական հարցադրումները Ղազարոս Աղայանի «Արություն և Մանվել» վեպում
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 151-160
Աբսուրդի թատրոնը և Արթուր Ադամովի հայերեն թարգմանված պիեսները
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 138-150
, ,
Իրավաբանական գրագրության լեզուն
2019 | Գիրք
Եր., 2019
Դեռահասների սեռական կյանքի հոգեբանական նրբերանգները Հակոբ Օշականի արձակում
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1 (16), էջ 161-175
Հովհաննես Թումանյանի հրապարակախոսությունը
2019 | Հոդված
Գիտության աշխարհում, 2019, 1, էջ 12-21