Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Преподавание химии было начато в университете еще в 1921 г.
>
4-(5-մերկապտո-4-տեղակալված-4H- 1,2,4-տրիագոլ-3-իլ)-1-ալկօքսիբուտան-2-ոլներ որպես Ֆիտոպլանկտոնի աճի խթանիչներ
2020 |
Քիմիա, Հայաստան, 2020, AM20190150:
Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես, ֆիտոպլանկտոնների աճի խթանիչներին՝ 4-(5-մերկապտո-4-տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ)-1-ալկօքսիբուտան-2-ոլներին։
Նշված միացությունները ստանում են ենթարկելով 1-(4-հիդրօքսի-5-ալկօքսիպենտանոիլ)-4-տեղակալված թիոսեմիկարբազիդները հիմնային ցիկլացման ալկալու ջրային լուծույթով։
Հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող 3-ալիլ-5-(բուտօքսիմե-թիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,2-դիօքսո¬լան-2-իլ)դիհիդրոֆուրան-2-(3H)
2020 |
Օրգանական քիմիա, 2020, Հայաստան, 3373 A:
Գյուտը վերաբերում է օրգանականքիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող 3-ալիլ-5-(բուտօքսիմեթիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,3-դիօքսոլան-2-իլ) դիհիդրոֆուրան-2-(3H)-ոնին, որը կարող է կիրառվել բժշկության մեջ:3-ալիլ-3-ացետիլ-5-ալկօքիսմեթիլդիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոնը փոխազդեցության մեջ են դնում պրոպիլենգլիկոլի հետ բացարձակ բենզոլի միջավայրում, կատալիտիկ քանակությամբ կատիոնափոխանակիչ խեժի (КУ-2, КУ-2×8) առկայությամբ, գոյացած ջրի ազեոտրոպ հեռացմամբ:
Ընդլայնվում է հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող միջոցների տեսականին:
, , , ,
The study of the reaction between chitosan and melamine derivative (Խիտոզանի և մելամինի ածանցյալի փոխազդեցության ռեակցիայի ուսումնասիրությունը)
2020 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 83-85
|
N-deacetylation of some aromatic amides (Որոշ արոմատիկ ամիդների N-դեացետիլացումը)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 161-165
|
N-Deacetylation of some aromatic amides (Որոշ արոմատիկ ամիդների N-դեացետիլացում)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 161-165
|
, , ,
Thermodynamic and Spectroscopic (UV–Vis, FT IR) Studies of Solutions of CoCl2 (or NiCl2) in Diethylsulfoxide
2019 | Հոդված
Journal of Solution Chemistry, 48, 10, 1378-1392 էջ
Corrigendum to “Volumetric properties of binary mixtures of acrylonitrile with dimethylsulfoxide (or diethylsulfoxide) at temperatures from 298.15 to 323.15K” [Chemical Journal of Armenia 70 (2017) 462-476]
2019 | Հոդված
Հայաստանի քիմիական հանդես, 2019, 72, 534-537 էջ
, , ,
Synthesis And Antibacterial Activity Studies Of New 2-N-Substituted 2,5-Dihydrofurans
2019 | Հոդված
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2019, 53, 156-160 էջ
N-Deacetylation Of Some Aromatic Amides
2019 | Հոդված
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2019, 53(3), 161-165 էջ
Ցավազրկող հատկություն ունեցող 5-(2-ամինոթիազոլ-4-իլ)-5- բուտիլդիհիդրոֆուրան- 2(3H)-ոն
2019 |
Քիմիա, 2019, Հայաստան, AM20190151:
Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 5 - (2 –ամինոթիազոլ - 4 - իլ) – 5 – բուտիլդիհիդրոֆուրան- 2(3H) – ոնին, որն ունի ցավազրկող ակտիվություն և կարող է կիրառություն գտնել պրակտիկ բժշկության մեջ:
4 – բուտիլ – 4 – բրոմացետիլդիհիդրոֆուրան- 2(3H) -ոնը փոխազդեցության մեջ են դնում թիոմիզանյութի հետ Հանչի ռեակցիայի պայմաններում և ամոնիակաջրով հետագա մշակմամբ անջատում են նպատակային միացությունը:
Ընդլայնվում է ցավազրկող ակտիվություն ցուցաբերող միջոցների տեսականին: