Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Преподавание химии было начато в университете еще в 1921 г.
>


Декан | Факультет химии

Synthesis and some transformations of heterocyclic substituted derivatives of thioglycolicacid (Թիոգլիկոլաթթվի հետերոցիկլիկ տեղակալված ածանցյալների սինթեզ և որոշ փոխարկումներ)
2020 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 93-98
|
, , , ,
Synthesis And Study Of The Nematocidal Activity Of 1,2,4-Triazolo-1,2,4-Triazoles
2020 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2020, 54(1), 3-11 էջ
4-(5-մերկապտո-4-տեղակալված-4H- 1,2,4-տրիագոլ-3-իլ)-1-ալկօքսիբուտան-2-ոլներ որպես Ֆիտոպլանկտոնի աճի խթանիչներ
2020 |
Քիմիա, Հայաստան, 2020, AM20190150:
Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես, ֆիտոպլանկտոնների աճի խթանիչներին՝ 4-(5-մերկապտո-4-տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ)-1-ալկօքսիբուտան-2-ոլներին։
Նշված միացությունները ստանում են ենթարկելով 1-(4-հիդրօքսի-5-ալկօքսիպենտանոիլ)-4-տեղակալված թիոսեմիկարբազիդները հիմնային ցիկլացման ալկալու ջրային լուծույթով։
Հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող 3-ալիլ-5-(բուտօքսիմե-թիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,2-դիօքսո¬լան-2-իլ)դիհիդրոֆուրան-2-(3H)
2020 |
Օրգանական քիմիա, 2020, Հայաստան, 3373 A:
Գյուտը վերաբերում է օրգանականքիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող 3-ալիլ-5-(բուտօքսիմեթիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,3-դիօքսոլան-2-իլ) դիհիդրոֆուրան-2-(3H)-ոնին, որը կարող է կիրառվել բժշկության մեջ:3-ալիլ-3-ացետիլ-5-ալկօքիսմեթիլդիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոնը փոխազդեցության մեջ են դնում պրոպիլենգլիկոլի հետ բացարձակ բենզոլի միջավայրում, կատալիտիկ քանակությամբ կատիոնափոխանակիչ խեժի (КУ-2, КУ-2×8) առկայությամբ, գոյացած ջրի ազեոտրոպ հեռացմամբ:
Ընդլայնվում է հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող միջոցների տեսականին:
, , , ,
Synthesis and study of the nematocidal activity of 1,2,4-triazolo-1,2,4-triazoles (1,2,4-Տրիազոլո-1,2,4-տրիազոլների սինթեզ և նեմատոդային ակտիվության ուսումնասիրություն)
2020 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 3-11
|
, , , ,
Synthesis of new 1,2,4-triazole derivatives and study of their antinematode activity (Տրիազոլների նոր ածանցյալների սինթեզ և դրանց հականեմատոդային ակտիվության ուսումնասիրությունը)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-155
|
, , , ,
Synthesis of new 1,2,4-triazole derivatives and study of their antinematode activity (1,2,4-Տրիազոլների նոր ածանցյալների սինթեզ և դրանց հականեմատոդային ակտիվության ուսումնասիրությունը)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-155
|
Ցավազրկող հատկություն ունեցող 5-(2-ամինոթիազոլ-4-իլ)-5- բուտիլդիհիդրոֆուրան- 2(3H)-ոն
2019 |
Քիմիա, 2019, Հայաստան, AM20190151:
Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 5 - (2 –ամինոթիազոլ - 4 - իլ) – 5 – բուտիլդիհիդրոֆուրան- 2(3H) – ոնին, որն ունի ցավազրկող ակտիվություն և կարող է կիրառություն գտնել պրակտիկ բժշկության մեջ:
4 – բուտիլ – 4 – բրոմացետիլդիհիդրոֆուրան- 2(3H) -ոնը փոխազդեցության մեջ են դնում թիոմիզանյութի հետ Հանչի ռեակցիայի պայմաններում և ամոնիակաջրով հետագա մշակմամբ անջատում են նպատակային միացությունը:
Ընդլայնվում է ցավազրկող ակտիվություն ցուցաբերող միջոցների տեսականին:
Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 2-(5-բուտօքսիմե¬թիլ)-2-(օքսոտետրահիդրոֆուրան-3-իլ) –N-((4-նիտրոֆենիլ)կարբամոթիոիլ)ացետամիդ
2019 |
Օրգանական քիմիա, 2019, Հայաստան, 3371 A:
Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 2-(5-բուտօքսիմեթիլ)-2-օքսոտետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-N-((4-նիտրոֆենիլ)կարբամոթիոիլ)ացետամիդին, որը կարող է կիրառություն գտնել պրակտիկ բժշկության մեջ: 2-կարբօքսիմեթիլ-4-բուտօքսիմեթիլ4-բուտանոլիդի քլորանհիդրիդը փոխազդեցության մեջ են դնում նատրիումի կամ ամոնիումի ռոդանիդի հետ, իսկ այնուհետև՝ 4-նիտրոանիլինի հետ: Ընդլայնում է հակաբորբոքային հատկություն ունեցող միջոցների տեսականին:
, , ,
Synthesis, structure and binding affinity of a novel 1,2,3-triazolyl-carvone with bovine serum albumin (1,2,3-Տրիազոլիլ-կարվոնի սինթեզը, կառուցվածքը և փոխազդեցությունը ցուլի շիճուկային ալբումինի հետ)
2018 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 155-160
|
, ,
Синтез и некоторые превращение 4-аллил-1,3-дизамещенных-1h-1,2,4-триазол-5(4h)-тионов
2018 |
WSOC – 2018, стр. 92-92
|
, ,
The synthesis of substituted 6-((1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl)-5,6-dihydrothiazolo[2,3-c][1,2,4]triazoles by using click reaction
2018 |
IUPAC Post-graduate Summer School on Green Chemistry. 2018, p. 47
|
, ,
Հակաուռուցքային հատկություն ունեցող 3-(4-հիդրօքսի-1-ֆենիլնոնան-2-իլ)-4-ֆենիլ-1H- 1,2,4-տրիազոլ-5(4H)-թիոն
2018 |
Օրգանական քիմիա: 2018, 3166 A
, , ,
Հակաօքսիդանտային ակտիվություն ցուցաբերող (R)-2-մեթիլ-5-(3-(4-(ամինոմեթիլ)-1H-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)ցիկլոհեքս-2-ենոնի N,N-երկտեղակալված ածանցյալներ
2018 |
Օրգանական քիմիա: 2018, 3851 A
, ,
Հակացնցոմային, քնաբեր և հիպնոսեդատիվ հատկոթյոններ ոնեցող 1-ալկօքսի- 4-(5-մրկապտո(տեղակալված մրկապտո)-4- տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ) բոտան- 2-ոլներ
2018 |
Օրգանական քիմիա: 2018, 3203 A
, ,
Հակաբորբոքային և ցավազրկող հատկություններ ունեցող 2-(2-բենզիլ-4- հիդրօքսի-5-(իզոպենտիլօքսի)պենտանոիլ)-N- ֆենիլհիդրազինոկարբոթիոամդ
2018 |
Օրգանական քիմիա: 2018, AM20180052/ 3202 A
Հիպոթենզիվ ակտիվություն ունեցող 4-հիդրօքսի-5-ալկօքսիպենտանաթթուների հիդրազիդներ
2018 |
Օրգանական քիմիա, 2018, N3165A
, , , ,
Поведение γ-лактонов в реакции кросс-сочетания
2018 | Հոդված
Հայաստանի քիմիական հանդես, 2018, 71, 1-2, էջ 140-152
|
, , , ,
Synthesis of Novel Derivatives of 1,2,4-Triazoles
2018 | Հոդված
ChemistrySelect, 2018, 3, 9981-9985 pp.
, , , , , , , ,
Convenient synthesis of thieno[3,2-b]indoles and thieno[3,4-b]indoles by sequential site-selective Suzuki- and double C-N coupling reaction
2017 | Հոդված
European journal of organic chemistry. 2017, 2017/3, p. 538-550
|
, , , ,
Synthesis and characterization of substituted 1,2,3-triazoles combined with γ-butanolide ring (γ-Բուտանոլիդային օղակի հետ համատեղված՝ տեղակալված 1,2,3-տրիազոլների սինթեզ և բնութագիր)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 156-162
|
, , , ,
Alkylation of 1,2,4-Triazole-3-thiols with Haloalkanoic Acid Esters
2017 | Հոդված
Russian Journal of Organic Chemistry. 2017, 53, No. 6, pp. 935-940
, , , , , , , , , , , ,
Synthesis of Alkynylated Dihydrofuran-2(3H)-ones as Potent and Selective Inhibitors of Tissue Non-Specific Alkaline Phosphatase
2017 | Հոդված
ChemistrySelect. 2017, 2, 20, pp. 5677-5683
, ,
3-(Prop-2-ynyl)dihydrofuran-2(3H)-ones: synthones for lactone-containing new compounds (3-(պրոպ-2-ինիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոների՝ ելանյութեր լակտոն պարունակող նոր միացությունների համար)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 81–88
|
, ,
The bromination reaction of 1,3-disubstituted 4-allyl-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thiones
2017 |
The 4th International Scientific Conference of Young Researchers. 2017, p. 118
, ,
Study of the reaction of cyclization of 4-allyl-5-substituted-4H-1,2,4-triazole-3-thiols and some transformation
2017 |
The 4th International Scientific Conference of Young Researchers, 2017, p. 131
|
, ,
Ընդհանուր քիմիական տեխնոլոգիա (լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ)
2017 | Հոդված
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 224 էջ
, , , ,
Քիմիա. 2018 թ. Միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: Զանգակ, 2017թ․, 384 էջ
, , , , , ,
Sonogashira reaction of 5-substituted 3-(prop-2-yn-1-yl)oxolan-2-ones
2017 | Հոդված
Russian Journal of Organic Chemistry, 2017, 53, 12, 1833–1839 pp.
, , , ,
Copper catalyzed alkyne–azide cycloaddition with 3-propargyl-γ-butyrolactones
2017 | Հոդված
Mendeleev Communications, 2017, 27, 562-564 pp.
New syntheses in the field of γ-lactones and biological studies of the obtained compounds
2016 |
6th Pharmacovigilance Congress. 2016, p. 45
|
, , , , , ,
Straightforward synthesis of tetraalkynylpyrazines and their photophysical properties
2016 | Հոդված
Organic and Biomolecular Chemistry, 2016, 14, pp. 1442–1449
, , ,
Synthesis of some S-derivatives of 1,2,4-triazoles (1,2,4-տրիազոլների S-ածանցյալների սինթեզը)
2016 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 8-12
|
, , , , , , ,
Synthesis of tetraaryl- and tetraalkenylpyrazines by SuzukieMiyaura reactions of tetrachloropyrazine
2015 | Հոդված
Tetrahedron. 2015, 71, p. 6803-6812
, , , , , , ,
Suzuki-Miyaura Reactions of Tetrachloropyrazine
2015 | Հոդված
Tetrahedron 2015, 71, 6803-6812
Synthesis and properties of thiazolo[2,3-c][1,2,4]triazoles
2015 | Հոդված
Russian Journal of Organic Chemistry. Russia, 2015, 51(10), 1499-1503 pp.
, ,
Синтез и исследование пинаколиновой перегруппировки диололактонов нового строения
2015 | Հոդված
Հայաստանի քիմիական հանդես. 2015թ․, 68 (3), 418-425 էջ
, , , , , , , , , , ,
Site Selective Synthesis of Pentaarylpyridines via Multiple Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reactions
2014 | Հոդված
Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 1987-2008
, , , , , , ,
Synthesis of Fluorescent 2,3,5,6-Tetra(alkynyl)pyridines by Site-Selective Sonogashira-Reactions of 2,3,5,6-Tetrachloropyridines”
2014 | Հոդված
Org. Biomol. Chem., 2014, 12, 8627-8640
, , , , ,
The new transformation of 3-substituted-1,2,4-triazoles
2013 |
Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013
, , , ,
Synthesis and Photophysical Properties of Some Tetraalkynylpyridines
2013 |
15th JCF-Fruhjahrssymposium, March 6-9, 2013, Berlin, Z. 246
, ,
Синтез новых гетерилкомбинировнных 1,2,4-триазолов
2013 |
3-я междунар. кон. «Новые направления в химии гетероциклических соединений», Пятигорск, Россия, 17-21 сетября 2013, с. 103
, , , , , , , ,
Synthesis of functionalized para- and meta-terpenyls based on site-selective Suzuki cross-coupling reactions of bis(triflates) of methyl 2,5-dihydroxybenzoate and 2,4-dihydroxybenzoate
2013 | Հոդված
Can.J.Chem., 2013, v. 91, 1048-1055
, , , , , , , , ,
Regioselective Synthesis of Trichlormethyl-Substituted Salicylates and Cyclohexenones by One-Pot Cyclizations of 1,3-Bis-(trimethylsililoxy)-1,3-butadienes
2013 | Հոդված
Helv.Chim. Acta, 2013, V 96, 1955-1967
, , , , , , , ,
Synthesis of 2,5-Diarylpirroles by Ligand-Free Palladium-Catalized CH-Activation of Pyrroles in Ionig Liquids
2013 | Հոդված
ChemCatChem, 2013, 5, 2004-2011
, , , ,
Metal-free oxidation of benzyl amines to imines
2013 | Հոդված
Tetrahedron Letters, 2013, 54, 3158–3159
, , , , , , , , , , , , , ,
Regioselective [3+3] Cyclization of 1,3-Bis(silyloxy)buta-1,3-dienes with 1,1,1-Trifluoro-4-(silyloxy)alk-3-en-2-ones: New and Convenient Synthesis of Functionalized 5-Alkyl-3-(trifluoromethyl) phenols
2013 | Հոդված
Helv.Chim. Acta, 2013, 96, 44-58
, , , , , ,
Suzuki-Miyaura Reactions of 2,7-Dichloro-1,8-naphthyridine
2013 | Հոդված
Synlett, 2013, 24, 359-362
, , ,
Synthesis of new spiroheteril-derivatives of butanolides
2013 |
3-rd International Conference of Young Scientists «Chemistry Today - 2013». Tbilisi – Georgia, May 17-19, 2013, p 84
Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-3
2012 | Հոդված
Բնագետ, 2012, N 1, 85-89
Որոշ ֆունկցիոնալ խմբերի անալիզի որակական և քանակական եղանակներ
2012 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2012 թ
, , , , ,
Diversity-Oriented Synthesis of Functionalized Phenols by Regioselective [3+3] Cyclocondensations of 1,3-Bis(silyloxy)-1,3-butadienes with 3-Alkoxy-2-en-1-ones and Related Substrate
2012 | Հոդված
Curr. Org. Chem. 2012, 16, 557-565
, , , ,
3-Մեթիլ-4-հիդրազինոկարբոնիլմեթիլ-2-պիրազոլին-5-ոնը և նրա ածանցյալները
2012 |
Հայկական քիմիական ընկերության III գիտաժողով. Երևան, Հոկտեմբերի 3-6, 2012թ., էջ 84
, , ,
2-Կարբօքսիմեթիլ-4-ալկօքսիմեթիլբուտանոլիդների պոտենցիալ կենսաակտիվ ածանցյալներ
2012 |
Հայկական քիմիական ընկերության III գիտաժողով. Երևան, Հոկտեմբերի 3-6, 2012թ., էջ 82
, , , , , , , , ,
Synthesis of Heteroannulated 3-Nitro- and 3-Aminopyridines by Cyclocondensation of Electron-Rich Aminohetrocycles with 3-nitro-4H-chromen-4-one
2012 | Հոդված
Tetrahedron. 2012, 68 (11), 2532-2543
Ф. О. Карапетян, Л. Ф. Карапетян, В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян
Ջուր–օրգանական միջավայրում հակաօքսիդիչային հատկություն ցուցաբերող պիրազոլոնհիդրատի միջմոլեկուլային փոխազդեցությունները և էրիթրոցիտային թաղանթի π-պոտենցիալը
2012 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1, էջ 20-25
|
, , , , , , , , , , ,
Asymmetric synthesis of new β-heterocyclic (S)-α-aminopropionic acids
2012 | Հոդված
Tetrahedron: Asymmetry, 2012, v. 23, 891-897
Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-2
2011 | Հոդված
Բնագետ, 2011, N 3, 87-90
Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-1
2011 | Հոդված
Բնագետ, 2011, N 2, 87-90
, ,
Քիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ
2011 | Գիրք
Երևան, «Լուսաբաց», 2011
, ,
Синтез 2-замещенные аминотиазолов-4-(5H)-онов на основе карбоксилактонов
2011 | Հոդված
ЖOрХ, 2011, т. 47, (8), с. 1186-1190
|
, , , , , , ,
Асимметрический синтез новых замещенных 1,2,4-триазолозамещенных производных–α-аланина
2011 | Հոդված
Хим.ж.Армении, 2011, т. 64, N 3, с. 352-360
|
, , , ,
Новые гетероциклические соединения на основе карбоксилактонов
2011 | Հոդված
Хим.ж.Армении, 2011, т. 64, N 1, с. 54-60
|
Некоторые химические превращения 2-карбоксиэтил-4-замещенных-4-пентанолидов (2-կարբօքսիէթիլ-4-տեղակալված-4-պենտանոլիդների որոշ քիմիական փոխարկումներ)
2011 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #2, էջ 24-28 (ռուսերեն)
|
, , , ,
Синтез и биологическая активность спирогетерилзамещенных 4-бутанолидов
2011 |
III-Региональная научно-практическая конференция с меж. уч. Казань, 2011, 24 мая, стр. 41-43
, , , ,
Синтез и биологическая активность гетероциклических соединенй содержащих дибутанолидный фрагмент
2011 |
III-Региональная научно-практическая конференция с меж. уч. Казань, 2011, 24 мая, стр. 57
, , , , , , , , , , ,
3-(Dichloroacetyl)chromone - A New Building Block for the Synthesis of Formylated Purine Isosteres. Design and Synthesis of Fused a-(Formyl)pyridines
2011 | Հոդված
Synthesis 2011(3), 469-479
, , , , , , , , , , , ,
E/Z-Selective Synthesis of Alkylidene-3-oxo-3H-isobenzofurans by Reaction of Silyl Enol Ethers with Phthaloyl Dichloride
2011 | Հոդված
Synthesis 2011, N 14, 2281-2290
, , ,
Роль ВАС-167 – производного 4-бутанолидов в регуляции метаболизма фосфоинозитидов гелатоцитов при саркоме-180 и после применения
2011 | Հոդված
Доклады АН РА, 2011, т. 111, N 1, с. 85-89
, , ,
Состояние ион-транспортных ферментных систем при саркоме-180 и после применения ВАС-167 – производного 4-бутанолидов
2011 |
Доклады АН РА, 2011, т. 111, N 2, с. 171-176
, , , , , ,
Efficient Synthesis of 2-(2-Aminophenyl)-2,3-dihydropyridin-4(1H)-ones Based on a Ciclization/Ring Cleavage Procedure
2011 | Հոդված
Helv.Chim.Acta, 2011, V. 94, PP 2045-2053
, , ,
Роль 1,3,4-тиодиазолиламид-4-изопропоксиметил-2-карбоксиметилбутанолида в регуляции метаболизма липидных и белковых компонентов биомембран
2011 |
Мат. V межд. конф. Сов. аспекты реабилитации в мед. Ереван, июнь, 2011, с. 35-38
, , , ,
Мембраностабилизирующий эффект 2-циан-3-метил-4-циклопентаметилен-2-бутен-4-олида при саркоме-45
2011 | Հոդված
«Вестник», Ереван, 2011, № 3, стр. 75-79
Синтез новых 1,2,4-триазолов (Նոր 1,2,4-տրիազոլների սինթեզ)
2011 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #1, էջ 29-34 (ռուսերեն)
|
, , , , , , ,
Асимметрический синтез новых замещенных 1,2,4-триазолсодержащих производных (S)-α-аланина
2011 | Հոդված
Хим. ж. Арм., 2011, т. 64, № 3, с. 352-360
|
Синтез новых гетероциклических соединений на основе ацетил-a-спиродилактонов (Նոր հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ ացետիլ-a-սպիրոդիլակտոնների բազայի վրա)
2010 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 30-34 (ռուսերեն)
|
, , , , , , ,
Синтез и исследование антиoксидантных свойств новых производных 1,2,4-триазолов
2010 | Հոդված
Хим.-фарм.ж., 2010, т. 44, N 10, с. 3-6
|
, , , ,
The synthesis new trisubstituted 1,2,4-triazoles
2010 | Հոդված
Chemical Journal of Armenia, 2010, v.63 (1), pp. 87-94
|
, , , ,
The synthesis of new 2-brombutanolides and spiroheterylcombination derivatives of their base
2010 | Հոդված
Chemical Journal of Armenia, 2010, v.63 (2), pp. 234-241
|
, , , , ,
Exchange of membrane phospholipid metabolism and ion-transport enzymatic systems activity at sarcoma-180 and after using VAS-167
2010 |
International Conference «Actual Issues of Haematology and Trancsfusiology», Yerevan-Stepanakert, J.Blood, 1(10), 2010, p. 24
, , , ,
Фосфолипидный профиль клеток лимфоидной ткани при саркоме 45 до и после применения 2-циан-3-метил-4-циклопентаметилен-2-бутен-4-олида
2010 | Հոդված
Бюллетень Мед. Института им. Г. Меграбяна. Ереван, 2010, вып. 7, с. 30-41
Синтез новых спирогетерилзамещенных бутанолидов (Նոր սպիրոհետերիլտեղակալված բուտանոլիդների սինթեզ)
2010 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 28-32 (ռուսերեն)
|
, , , , ,
Synthesis of 1,2,4-triazol-3-thyoles and their S-substituted derivatives
2010 | Հոդված
Journal of Org.Chemistry, 2010, v. 46 (4), pp. 560-564
|
,
Քիմիայի որոշ ոչ տիպային խնդիրներ հանրակրթական դպրոցների համար
2009 | Հոդված
Բնագետ, 2009, N 1-2, 55-63
Օրգանական սինթեզի հիմնական մեթոդների կիրառումը լաբորատոր աշխատանքներում
2009 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009 թ
, , , , , ,
Синтез и антибактериальных активность гидразонотиазилилпроизводных насыщенных 2,4,4-замещенных бутанолидов
2009 | Հոդված
Хим.-фарм. ж., 2009, т. 43, N 3, с. 22-25
|
, , , , , , , ,
Асимметрический синтез аминокислот с ускоренным контролем времени при использовании комплексов Ni(II) на основе новых фторсодержащих хиральных вспомогательных реагентов
2009 | Հոդված
Хим. журн. Армении, 2009, т. 62, № 1-2, с. 117-133
|
, , , , ,
Асимметрический синтез гетероциклически замещенных α-аминокислот (S)-β-[4-аллил-3-(пиридин-3 или 4-ил)-5-тиоксо-1,2,4-триазол-1-ил]-α-аланинов
2009 | Հոդված
Хим. журн. Армении, 2009, т. 62, № 3-4, с. 362-368
|
, , , , , , ,
«Քիմիա» - Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2009 | Գիրք
Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009 թ.
Լակտոնպարունակող հետերոցիկլիկ համակարգերի սինթեզ
2009 |
Զեկ.թեզ., ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով, Երևան, 2009, էջ 16
, , ,
The synthesis of new representatives of functionally substituted α-spirodilactones
2008 |
International Conference «State the-Art Biotechnologi in Armenia & ISTC contribution», Tsakhadzor, September, 2008, p. 122
, , ,
Способ получения кетопропиллактонов и гетероциклических соединений на их основе
2008 | Հոդված
ЖОрХ, 2008, Vol. 44, No. 12, pp. 1826–1830
|
, , , , ,
Синтез и биологические свойства 3-метил-3-(3’-амино-4-ил)-8-алкоксиметил-2,7-диоксаспиро[4,4]нонан-1,6-дионов
2008 | Հոդված
Хим-фарм.ж., 2008, т. 42, N 9, с. 12-14
|
, , ,
Новые синтезы на основе этил-2-оксотетрагидрофуран-3-карбоксилатов
2008 | Հոդված
ЖОрХ, 2008, т. 44, вып. 6, с. 859-863
|
, , , , , ,
Asymmetric synthesis of heterocyclic substituted non proteinogenic α-aminoacid - (S)-2-(2'-amino-2'-carboxyethyl)amino-3-aza-1-tia-7-oxa-8,8-dimethylspiro-[4,4]-2-nonen-1,6-dione
2008 | Հոդված
Chemical Journal of Armenia, 2008, 61, №2, pp. 216-221
|
, , ,
Синтез 5-замещенных-3-(2-оксопропил)тетрагидрофуран-2-онов и гетероциклических соединений на их основе
2008 | Հոդված
ЖОрХ, 2008, 44, No. 12, с. 1826–1830
|
, , ,
Asymmetric synthesis of β-heterocycle substituted (S)-(-alanines)
2008 |
International Conference “State the-Art Biotech. in Arm. & ISTC contribution”, Tsakhadzor, September, 2008, p. 130
, , ,
The study of rearrangement in the heterocyclic α-glicols series
2008 |
International Conference “State the Art Biotechnologi in Armenia & ISTC contribution”, Tsakhadzor, September, 2008, p. 124
, , , , ,
Синтез и исследование антибактериальных свойств производных 2-карбоксиметил-4-замещенных-4-пентанолидов
2008 | Հոդված
Хим. ж. Арм., 2008, т. 61, N 1, с. 98-103
|
, , ,
2-Алкенил-2-этоксикарбонил-4-алкоксиметилбутанолиды как синтоны для производных моно- и дилактонов
2007 | Հոդված
Хим. жур. Армении, 2007 г., т. 60 № 3, с 509-520
|
, , , , , ,
Նոր սինթեզված միացությունների կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրությունը
2007 |
«Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացում», Երևան 2007, էջ 52-53
, , , ,
3,4-Երկտեղակալված-5-մերկապտո-1,2,4-տրիազոլների ստացման եղանակ
2007 |
ՀՀ Արտոնագիր 2040 A 2, 2007, N 4, 12
, ,
Պոտենցիալ հակաբակտերիալ հատկություններով օժտված միացությունների սինթեզ և ուսումնասիրություններ
2007 |
Զեկ.թեզ., Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացումզ, Երևան, 2007, էջ 40
, , , ,
1,4-Երկտեղակալված թիոսեմիկարբազիդների ստացման եղանակ
2007 |
ՀՀ Արտոնագիր 2039 A 2, 2007, N 4, 11
, , , ,
New syntheses on the base of 2-alkenyl-2-ethoxycarbonyl-4,4-disubstituted butanolids
2006 |
International Conference «Advanced Biotechnology: Perspectives of development in Armenia» Tsakhadzor, Yuly, 2006, p. 55
, , , ,
New transformations of 2-carboxyehyl-4,4-disubstituted butanolids
2006 |
International Conference «Advanced Biotechnology: Perspectives of development in Armenia», Tsakhadzor, Yuly, 2006, p. 54
, , , ,
Синтез и некоторые превращения 2-алкенил-4-алкоксиметилбутанолидов
2006 | Հոդված
ЖОрХ, 2006, т. 42, вып. 8, с. 1203-1207
|
, , ,
Синтезы на основе 8-замещенных-3-бромацетил-3,8-диметил-2,7-диоксаспиро[4,4]нонан-1,6-дионов
2006 | Հոդված
ХГС, 2006, вып. 1, с. 123-129
|
, , , , , , , , ,
Asymmetric synthesis of anti-diastereoisomers of β-heterocycle substituted (S)-α-aminobutyric acids
2006 | Հոդված
Tetrahedron: Asymmetry, 2006, vol. 17, pp. 2743-2753
, , , , , ,
Асимметрический синтез anti-диастериоизомеров β-гетероциклических производных (S)- α-аминомаслянной кислоты
2006 | Հոդված
Тезисы междун. Конференции г.Ереван 2006, c.171
, , , , ,
Asymetric synthesis of anti-diastereoisomers of β-hetrocycle substituted (S)-α-aminobutyric acids
2006 | Հոդված
Tetrahedron: Asymmetry, 2006, vol. 17, pp.2743-2753
, , ,
Антиоксидантная активность производного 4-бутанолидов в кардиомиоцитах при облучении
2006 | Հոդված
Мед. наука Арм., 2006, N 2, с. 38-41
, , ,
Синтез новых α-спирогетерилсочлененных бутанолидов
2006 | Հոդված
ХГС, 2006, вып.4, с. 510-514
|
, , ,
Synthesis of carboxylactones and new heterocyclic compounds based theron
2006 | Հոդված
Synth.Comm., 2006, v.36, N 11, pp 1613-1620
, , , ,
Synthesis of 5-methyl-5-substituted-3-(2-substituted-allyl)-2-oxo-tetrahydro-furan-3-carboxylic acid esters and some of their rearrangements
2005 | Հոդված
Chem.Enivior. Res. 2005, 14(3-4), p. 283-291
Спирогетероциклические соединения на основе 2-бромбутанилидов
2005 | Հոդված
ЖОрХ, 2005, т. 41, вып. 4, с. 590-593
, , ,
Новые гетероциклические производные α-спиродилактонов
2005 | Հոդված
ЖOрХ, 2005, т. 41, вып. 6, с. 913-916
|
, , ,
Синтез новых гетероциклических соединений на базе карбоксилактонив
2005 | Հոդված
Хим. ж. Армении, т. 58, N-4, 2005, с. 130-132
|
, , ,
Синтез и некоторые превращения 4-алкоксиметил-2-этоксикарбонил-2-этоксикарбонилметилбутанолидов
2005 | Հոդված
ХГС, 2005, вып. 11, с. 1625-1633
, , , ,
Синтез биологически активных соединений на основе 2-ацетонил- и 2-(3'-оксобутил)производных бутанолидов
2004 |
Сб. Трудов ИТОХ НАН РА, Ереван, 2004, с. 201
Synthesis of 2-Ethoxycarbonyl-2-Bromo-4-Methyl-4-Substituted Butanolides and New Spiroheteryl-Joint Butanolides Based Thereon
2004 | Հոդված
SYNTHETIC COMMUNICATIONS, v. 34, No 22, pp. 4219-4225, 2004
, , ,
Новые гетероциклические соединения содержащие спиродибутанолидный фрагмент
2004 | Հոդված
Хим. ж. Арм., 2004, т. 57, N 1-2, с. 152-153
|
, , , , , , , , ,
Асимметрический синтез ®-S-3-(3-гидрокси)пропил-4-аллил-1,2,4-триазол-5-ил-цистеина и ®-S-3-пропил-4-аллил-1,2,4-триазол-5-ил-цистеина
2004 | Հոդված
Хим.Ж.Арм., 2004, т. 57, No 1-2, с. 85-91
|
, , , , , , ,
Asymmetric synthesis of β-Heterocycle substituted L-α-amino acids
2004 | Հոդված
Tetrahedron: Asymmetry, 2004, vol. 15, pp. 705-711
, , , , , , , , , , ,
Asymmetric synthesis of (R)-S-(1,2,4-triazol-3-yl)cysteines by nucleophilic addition of thiotriazoles to a Ni(II) complex with achiral dehydroalanine Schiff base
2004 | Հոդված
Russian Chemical Bulletin, International Edition, 2004, vol. 53, № 4, pp. 932-935
|
Новые гетероциклические соединения на основе 3-метил-3-бромацетил-8-алкоксиметил-2,7-диоксаспиро[4,4]нонан-1,6-дионов
2004 | Հոդված
Хим. ж. Арм., 2004, т. 57, N 3, с. 73-79
|
, , , , , ,
A hith selective method for asymmetric synthesis of β-heterocycle substituted 3-L-allo-α-aminobutanoic acids
2004 |
International Conference Dedicoted to 50-th Anniversary of A.N. Nesmiyanov Institute of Organoelement Compounds (INEOS), Russian Academy of sciences, Moscow, 2004, May 30-june 4, p. 163
, , ,
Sinthesis of bromacetyl α-spirodilactones and new heterocycles on their baze
2004 |
Transmediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Maracesha, 2004 Nov. 23-27, p. 141
, ,
Структура и активность некоторых аминотиазолил лактонов
2004 |
Сб. Трудов ИТОХ НАН РА, Ереван, 2004, с. 199
, , ,
Новые гетерилспиросочлененные 4-бутанолиды
2003 | Հոդված
Хим.ж. Арм., 2003, т. 56, N 4, с. 116-117
|
, , ,
Синтез и некоторые превращения 4-алкоксиметил-2-(2-метил-3-оксобутил)-2-этоксикарбонилбутанолидов
2003 | Հոդված
ЖОрХ, 2003, т. 39, вып. 9, с. 1402-1405
|
, , ,
Конденсация 4-замещенных-2-этоксикарбонил-4-пентанолидов с α,β-непредельными соединениями
2003 | Հոդված
ЖОрХ, 2003, т. 39, вып. 8, с. 1211-1214
|
, , ,
Синтез 3,8-диметил-3-ацетил-3-бромацетил-8-алкил-2,7-диоксаспиро[4,4]нонан-1,6-дионов
2003 | Հոդված
Хим.ж. Арм., 2003, т. 56, No 4, с. 51-57
|
, , ,
Синтез новых производных 4-замещенных-2-карбоксиметил-4-пентанолидов
2003 | Հոդված
Хим.ж. Арм., 2003, т. 55, No 1-2, с. 57-63
|
, , , , , , ,
Асимметрический синтез (R)-S-3-(3’-гидрокси-4’-изоамилокцибутил)-4-аллил-1,2,4-триазол-3-ил-цистеина ((R)-S-5-(3’-հիդրոքսի-4’-իզոամիլօքսիբութիլ)-4-ալիլ-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ-ցիստեինի ասիմետրիկ սինթեզը)
2003 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 65-71 (ռուսերեն)
|
, , , , , , , , ,
Исследование реакции асимметрического присоединения гетероциклических тиолов к хиральным комплексам дегидроаминомаслянной кислоты. Асимметрический синтез 2L, 3L-allo-β--метил-S-5-(гидроксипропил)-4-аллил-1,2,4-триазол-3-ил-цистеина
2003 | Հոդված
Хим.ж. Арм., 2003, т. 56, No 1-2, с. 64-71
|
, , ,
Ալկիլ-, ալկենիլ- և ալկինիլքլորիդների ստացման եղանակ
2002 |
Արտոնագիր N 1124 (2002)
, , ,
Синтез и некоторые превращения 4-замещенных-2-(2’-метил-2’-карбокси)этил-4-пентанолидов
2002 | Հոդված
Хим.Ж. Арм.,2002, т. 55, No 4, с. 72-77
|
, , , ,
Ингибирующая способность некоторых гидразидов в реакциях окисления органических веществ
2002 | Հոդված
Хим.Ж. Арм., 2002, т. 55, No 3, с. 38-44
|
, , ,
Новый подход к синтезу 2-(3’-оксобутил)-4-замещенных-4-пентанолидов
2002 | Հոդված
Ученые записки ЕГУ, 2002, No 2, с. 88-91
, , ,
Հակամուտագենային ակտիվություն ունեցող լակտոնային օղակով թիոսեմիկարբազոններ
2002 | Հոդված
Արտոնագիր N 1078, (2002)
, , ,
Новый подход к синтезу 2-(3՛-оксобутил)-4-замещенных-4-пентанолидов (Նոր մոտեցում 2-(3՛-օքսոբութիլ)-4-տեղակալված-4-պենտանոլիդների ստացումը)
2002 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #2, էջ 88-91 (ռուսերեն)
|
, , ,
Циклизация алкенилмалоновых эфиров
2002 | Հոդված
Уч. Зап. ЕГУ, 2002, No. 1, с. 73-76
, , ,
Синтез новых карбоксилактонов и некоторые их превращения
2002 | Հոդված
ЖОрХ, 2002, т. 38, вып. 3., с. 411-414
|
, , , , , , , ,
Асимметрический синтез (R)-S-3-(3-гидрокси)пропил-4-аллил-1,2,4-триазол-5-ил-цистеина и (R)-S-3-пропил-4-аллил-1,2,4-триазол-5-ил-цистеина через хиральный комплекс Ni(II) оснований шиффа дегидроаланина
2002 | Հոդված
Хим.ж.Арм., 2002, т. 55, No. 3, с. 114-122
|
, , , , , , , ,
Асимметрический синтез (R)-S-5-(3-гидрокси-4-изоамилокси)бутил-4-фенил-1,2,4-триазол-3-ил-цистеина и (R)-S-5-(3-гидрокси)пропил-4-фенил-1,2,4-триазол-3-ил-цистеина
2002 | Հոդված
Хим.ж.Арм., 2002, т. 55, No. 4, с. 84-91
|
, , , , ,
Активность ферментных систем фосфатогенеза и содержание метаболитов липидов при облучении и после применения 4-бутанолидов
2002 |
Сборник I национальной научно-медицинской конференции «Здоровье человека», Ереван, 2002, 6-8 ноября, с. 179
, , , ,
Метаболизм легких при ионизирующем облучении и после применения гидразида пиразолина
2002 |
Сборник I национальной научно-медицинской конференции «Здоровье человека», Ереван, 2002, 6-8 ноября, с. 184
Միահիմն հագեցած կարբոնաթթուների, դրանց ածանցյալների որոշման և անալիզի եղանակները
2002 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2002 թ., 15 էջ
, , ,
Циклизация алкенилмалоновых эфиров (Ալկենիլմալոնաթթուների էսթերների ցիկլացումը)
2002 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 73-76 (ռուսերեն)
|
Ալիֆատիկ միատոմ սպիրտների և ֆենոլների անալիզի քանակական և որակական եղանակներ
2002 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2002 թ
, , ,
Усовершенствованный способ получения 2-этоксикарбонил-2-замещенных-4-алкоксиметилбутанолидов
2001 | Հոդված
Сб. статей ИАА «Инф.технол. и управ.», Ереван, 2001, N 3-1, c. 42-45
, , , ,
Новый способ синтеза 4-алкоксиметил-2-ацетонилбутанолидов
2001 | Հոդված
ЖорХ, 2001, т. 37, вып. 1, с. 119-121
|
, ,
N-Фениласпаримид
2001 | Հոդված
Синтезы гетероциклических соединений, Ереван, 2001, вып. 17, с. 59
, , , , , ,
Синтез и некоторые превращения 2-этоксикарбонил-4-амилбутанолида
2001 | Հոդված
«Информационные технологии и управление», Ереван 2001, 3-2, с. 161-166
, , , ,
Ингибирование реакции окисления органических веществ тиосемикарбазоном (Օրգանական նյութերի օքսիդացման ռեակցիաների արգելափակումը թիոսեմիկարբազոնով)
2001 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 79-85 (ռուսերեն)
|
Կոնդենսման ռեակցիաներ
2001 |
Երևան, ԵՊՀ, 2001 թ
, , , ,
Способ получения 2-карбэтокси-4-алкоксиметилбутанолидов и кетолактонов на их основе
2000 | Հոդված
Сб. статей ИАА «Инф.технол. и управ.», Ереван, 2000, N 2, с. 48-51
, , , , , ,
Новый подход к асимметрическому синтезу гетероциклических α-аминокислот
2000 | Հոդված
Хим.Ж.Арм., 2000, т. 53, No. 3-4, с. 118-120
|
, ,
Способ получения 2-карбэтокси-2,4-дизамещенных-4-пентанолидов
2000 | Հոդված
Сборник статей ИАА «Информационные технологии и управление», Ереван, 2000, N 2, с. 52-55
, , ,
Одностадийный способ получения 2-карбэтокси-2,4-дизамещенных пентанолидов
2000 | Հոդված
Хим.ж.Арм., 2000, т.53, No. 3-4, с. 121-122
|
, ,
Синтез 2-замещенных-4,4-диметилбутанолидов и некоторых гидразидов на их основе (2-տեղակալված-4,4դիմեթիլբութանոնոլիդների սինթեզը և որոշ հիդրազիտների ստացումը նրանց հիման վրա)
2000 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 76-78 (ռուսերեն)
|
, ,
Синтез ацетониллактонов на основе 2-карбэтокси-4-алкоксиметил-4-бутанолидов
2000 |
Тезисы док. межд. семинара «Конверсионный потенциал Армении программы МНТЦ», Ереван, 2-7 октября 2000, часть1, с. 313
, , ,
Циклизация моноэтиловых эфиров алкенилмалоновых кислот в лактоны
1999 | Հոդված
Хим.ж.Арм., 1999, т. 52, No. 1-2, с. 178-179
|
, , , , ,
Влияние препарата ВАС-195 на скорость ПОЛ и соотношение фосфолипидов эритроцитарных мембран после облучения
1999 | Հոդված
Биол. Журнал Армении, 1999, т. 52, No 3-4, с. 281-284
, , , ,
Изучение спектра фосфатидов и Активность пол в корковом слое почек после применения препарата ВАС-167
1999 | Հոդված
Биол. Журнал Армении, 1999, т. 52, No 3-4, с. 289-290
, , ,
Способ получения спиропроизводных 4-ацетил(бромацетил)бутанолидов
1999 |
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1999, с. 29
, , , , , , ,
Асимметрический стехиометрический синтез гетероциклических S-замещенных L-цистеинов
1999 |
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1999, с. 31
, , ,
Противовоспалительная активность в ряду лактонсодержащих ацилтиомочевин
1998 | Հոդված
Актуальные проблемы эксперимент. и клинич. медицины, сб. научн. ст. и тез. докл. респ-ого гемотологического
центра, Ереван, 1998, с. 406-409
, , ,
Противоопухолевая активность в ряду производных 4-бутанолидов
1998 | Հոդված
Актуальные проблемы экспериментa и клиничeской медицины, сб. научн. ст.и тез. докл. респ-ого гемотологического
центра, Ереван, 1998, с. 409-412
, , ,
Поведение 2-карбэтокси-4-алкоксиметилбутанолидов в реакциях Михаэля
1998 |
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1998, с. 41
, ,
Бромирование некоторых ацетилпроизводных 4-бутанолидов
1998 |
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1998, с. 30
, , ,
Активность переокисления мембранных липидов при ионизирующем облучении до и после применения препарата ВАС 195
1997 | Հոդված
Науч. труды и сообщ. Нац. инст. здравохр. им. С. Х. Авдалбекяна, Ереван, 1997, с. 209
, ,
Окислительное бромирование 2,4-дизамещенных-4-пентановыхкислот
1997 |
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1997, с. 12
, ,
Способ получения 5-меркапто-1,2,4-триазолил- и 5-амино-1,3,4-тиодиазолилпроизводных-4-бутанолидов
1997 |
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1997, с. 52
, ,
О дегидратации некоторых диололактонов
1996 |
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1996, с. 45
, , ,
Новый способ получения 2,4-дизамещенных-4-бромметилбутанолидов
1995 | Հոդված
ЖОрХ, 1995, т. 31, вып. 1, с. 100-102
, , ,
Способ получения 2-ацетонил-4-замещенных-4-пентанолидов
1994 | Հոդված
Арм. хим. ж., 1994, т. 47, 1-3, с. 88-90
, , ,
Улучшенный способ получения 2-карбэтокси-4-алкоксиметилбутанолидов
1994 | Հոդված
Арм. хим. ж., 1994, т. 47, Nо 1-3, с. 91-93
, , ,
Синтез и исследование противовоспалительной активности лактонсодержащих тиомочевин
1991 | Հոդված
Ереван, «Препринт», ЕрГУ, 1991, с. 10-14
, , ,
Синтез и противоопухолевая активность амидов 2-карбэтоксиметил(этил)-4-алкоксиэтил-4-бутанолидов
1991 | Հոդված
Ереван, «Препринт», ЕрГУ, 1991, с. 15-19
, , , , ,
Тиосемикарбазоны 2-ацетонил- или 2-формилметил-4-замещенных-4-бутанолидов, проявляющие альгицидную активность
1990 |
А.С. 1563195 (1990), не подл. публ.
, , ,
Синтез новых кетолактонов и выход к индолилпроизводным на их основе
1990 |
Тезисы докл. Всесоюз. Совещания "Кислородсодержащие гетероциклы", Краснодар, 1990, с. 112
, ,
Способ получения некоторых эфиро- и карбоксипроизводных 4-бутанолидов
1990 |
Тез. докл. Всесоюз. совещания "Кислородсодержащие гетероциклы", Краснодар, 1990, с. 123
, , ,
Синтез и некоторые превращения 2-ацетил-4-замещенных бутанолидов
1989 | Հոդված
Меж. вуз. сб. «Химия и хим. тех-гия», Ереван, 1989, Nо 5 с. 5-9
, , ,
Синтез и некоторые превращения этиловых эфиров 2-алкил-2-циан-оксогексановых кислот
1989 | Հոդված
Меж. вуз. сб. «Химия и хим. тех-гия», Ереван, 1989, вып. 5, с. 10-19
, , , ,
Способ улучшения санитарного состояния рыбоводных водоемов
1989 |
АС. 1496027 (1989), не подл. публ.
, , , , , ,
Способ повышения продуктивности рыбохозяйственных водоемов
1989 |
А.С.1510116 (1989), не подл. публ.
, , , , ,
Производные 4-бутанолидов, проявляющие противоопухолевую активность
1989 |
А.С.1540069 (1989), не подл. публ.
, , , , ,
Оксалат 3-метил-4-бутил-4-(2-гидразинокарбонилэтил)-2-пиразолин-5-она, проявляющей бактериастатичвскую активность
1988 |
А.С. 1469811 (1988), не подл. публ.
, , , , ,
1-(4-Гидрокси-5-изоамилокси)пентаноил-4-аллилтиосемикарбазид, проявляющий стимулирующую активность по отношению к водоросли хлорелла
1988 |
А.С. 1422603 (1988), не подл. публ.
, , , , ,
3,5-Дибромпиридиниевые соли 2-замещенных-4-бромацетил-4-пентанолидов, проявляющие стимулирующую активность для развития фитопланктона
1988 |
А.С. 1457389 (1988), не подл. публ.
, , , ,
Способ получения 2-(3-оксобутил)-4-замещенных-4-пентанолидов
1988 | Հոդված
Арм. хим. ж., 1988, т. 41, No 8, с. 522-524
, , , , ,
Бромгидрирование непредельных соединений бромистоводородной кислотой и пероксидом водорода
1988 | Հոդված
Арм. хим. ж., 1988, т. 41, No 10, с. 619-624
, ,
Синтез и некоторые превращения 2-карбоксиметил-5-алкокси-4-пентанолидов
1988 | Հոդված
Меж. вуз. сб. «Химия и технология фурановых соединений», ДСП Краснодар, 1988, с. 14-20
, ,
Некоторые превращения 2-карбоксиметил-5-алкокси-4-пентанолидов
1988 | Հոդված
Меж. вуз. сб. «Химия и технология фурановых соединений», ДСП Краснодар, 1988, с. 58-66
, , , , ,
3-(1-Бензил-3-гидросиоктил)-4-фенил-5-меркапто-1,2,4-триазол, проявляющий противоопухолевую активность
1988 |
А.С. 1473297 (1988), не подл. публ.
, , , , ,
5-Меркапто-4-замещенные-3-(3-гидрокси-4-алкокси)бутил-1,2,4-триазолы, проявляющие стимулирующую активность для развития фитопланктона
1987 |
A.C. 1343767 (1987), не подл. публ.
, , , , ,
Гидробромид 2-этил-2-карбэтокси-4-(2-о-толиламинотиазолил-4) пентанолида-4, проявляющий гипноседативное действие
1986 |
А.С. 1185833 (1985) не подл. публ.
, , , ,
1-(2-Бензил-4-гидрокси-5-изоамилоксипентаноил)-4-тиосемикарбазид, проявляющий противовоспалительную активность
1986 |
А.С. 1190619 (1985) не подл. публ.
, , ,
Конденсация 2-ацетил-4-амил-4-бутанолида с метакрилатом и акрилонитрилом
1986 | Հոդված
Арм.хим.ж. 1986, т. 39, No 9, c. 580-584
, , ,
Пинаколиновая перегруппировка 2-(2-метил-2,3-диокси)пропил-4-амил-4-бутанолида
1986 | Հոդված
Арм.хим.ж. 1986, т. 39, No 9, с. 592-593
, , ,
Окисление лактонсодержащих α-гликолей тетраацетатом свинца
1986 | Հոդված
Арм.хим.ж., 1986, т. 39, No 9, с. 593-594
, ,
Способ получения 2-замещенных-5-алкокси-4-пентанолидов
1986 |
А.С. 1262922 (1986) не подл. публ.
, , ,
Препаративный способ получения хлорформиатов
1986 | Հոդված
Меж.вуз.сб. "Химия и хим.тех-ия", Ереван, 1986 No4, с. 36-38
, , , ,
Гидразиды 4-окси-5-алкоксипентановых кислот, обладающие гипотензивным действием
1985 |
А.С. 1141719 (1985) не подл. публ.
Синтез новых эфиролактонов и их карбоксианалогов
1985 | Հոդված
Меж.вуз.сб. «Химия и хим. тех-ия», Ереван, 1985, No 3, с. 88-92
, , ,
Синтез и фармакологические исследования гидразидов γ-оксикислот
1985 | Հոդված
Арм.хим.ж., т. 38, 1985, No 8, c. 523-525
, , ,
Диоксолат дигидразида 2-(2-гидрокси-3-изобутоксипропил)пентакарбоновой кислоты, обладающий гипотензивным действием
1985 |
А.С. 1157812 (1985) не подл. публ.
, , ,
Способ получения этиловых эфиров 4-метил-2-замещенных-5-оксогексановых кислот
1985 |
А.С. 1162177 (1985) не подл. публ.
, , ,
Оксалаты гидразидов 2-замещенных-4-гидрокси-5-алкоксипентановых кислот, обладающие гипотензивным действием
1985 |
А.С. 1167854 (1985) не подл. публ.
Способ получения эфиров 2-карбокси-этил-γ-лактонов
1985 |
А.С. 1184242 (1985) не подл. публ.
, , , ,
Гидробромид 2-этил-2-(2-аминотиазолил-4)-5-амилокси-4-пентанолида, обладающий противосудорожной активностью
1985 |
А.С. 1189054 (1985) не подл. публ.
, , , , ,
1-(4-Окси-5-изоамилоксипентаноил)-4-фенилтиосемикарбазид, проявляющий гипноседативную активность
1985 |
А.С. 1220290 (1985) не подл. публ.
, , , ,
Способ получения диамида ацетилендикарбоновой кислоты
1985 |
А.С. 1226796 (1985) не подл. публ.
, ,
Синтез и некоторые превращения 2-замещенных-5-алкокси-4-пентанолидов
1984 | Հոդված
Меж.вуз.сб. "Химия и тех-ия фураных соедин.", Краснодар, 1984, с. 23-30
, , , , , ,
Гидробромид 4-(5-хлорпиридил-2) аминоацетилоктанолида-4, обладающий гипотензивным действием
1984 |
А.С. 1094290 (1984) не подл. публ.
, , , ,
3,5-Дибромпиридиниевая соль 2-метил-2-бромацетил-5-пропоксипентанолида-4, проявляющая противовоспалительную активность
1984 |
А.С. 1112754 (1984) не подл. публ.
, , , , ,
4-(2-Аминотиазолил-4)октанолид-4, проявляющий анальгетическую активность
1984 |
А.С.1118032 (1984) не подл. публ.
, , , ,
1-п-Нитрофенил-3-(5-бутокси-4-пентанолидил-2-метилкарбонил)тиомочевина, обладающая противовоспалительной активностью
1984 |
А.С. 1121949 (1984) не подл. публ.
, , , , ,
2-Бромпиридиниевая 2-этил-2-карбэтокси-4-бромацетилпентанолида-4, обладающая гипотензивным действием
1984 |
А.С. 1136460 (1984) не подл. публ.
, , , ,
Синтез и предварительные результаты фармакологических исследований меркаптотриазолил γ-лактонов
1984 | Հոդված
Арм.хим.ж., 1984, т. 38, No ll, c. 668-672
, , ,
Синтез глицидиловых эфиров и новых 1,3-диоксоланиллактонов
1983 | Հոդված
Арм.хим.ж., т. 36, No. 8, 1983, с. 387-391
, , ,
Способ получения производных N,N-арилендиаспаримидов
1983 | Հոդված
Меж.вуз.сб. "Химия и тех-ия фуран-ых соедин.", Краснодар, 1983, с. 88-92
, , , ,
2-Аллил-2-(2,4-диметил-1,3-диоксоланил-2)-4-бутоксиметилбутиролактон, проявляющий противовоспалительную и обезболивающую активность и снотворное действие
1983 |
А.С. 1032754 (1983) не подл. публ.
, ,
Поведение 2-ацетил-5-алкокси-4-пентанолидов в реакции Михаэля
1982 | Հոդված
Арм.хим.ж., 1982, т. 35, No. 6, с. 386-391
, ,
Синтез 2-ацетил- или 2-замещенных-5-алкокси-4-пентанолидов
1982 | Հոդված
Арм.хим.ж., 1982, т. 35, No. l0, с. 668-671
, , , ,
Синтез новых хлоралкениллактонов
1982 | Հոդված
Меж.вуз.сб."Химия и хим. технология", Ереван 1982, No. 2, c. 86-91
, , , ,
Синтез N-замещенных тиомочевин
1982 | Հոդված
Меж. вуз. сб. "Химия и хим. тех-ия", Ереван 1982, No. 2, c. l38-141
, , , ,
Синтез и исследование фармакологической активности 1,3-диоксоланиллактонов
1982 | Հոդված
Хим.-фарм. ж., деп. в ЦБНТИ Минмедпрома, Bып. l0, No. l30, 1982
, ,
Способ получения 2-замещенных-4-алкоксиметилбутиролактонов
1982 |
A.C. 924046 (1982). Бюл.из № 16
, , , , ,
α-Пропил-γ-замеэенных-γ-валеролактоны или их гидробромиды, проявляющий противовоспалительную активность
1981 |
A.C. 879939 (1981) не подл. публ.
, , , , , ,
α-Пропил-γ-(2-N-о-хлорфениламинотиазолил-4)-γ-валеролактон, проявляющий анальгетическую активность
1981 |
A.C. 879941 (1981) не подл.публ.
, ,
Способ получения 2-замещенных-4-алкокси(арокси)-γ-бутиролактонов
1981 |
A.C. 899558 (1981). Бюл. из № 3
, ,
Некоторые превращения 2-ацетил-5-алкокси-4-пентанолидов
1980 | Հոդված
Арм.хим.ж., 1980, т 34, № 12, с. 1001-1006
, , , ,
Способ получения D, L-α-фенилэтиламина
1979 |
A.C. 667545 (1979) Бюл. из № 22