Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
Факультет романо-германской филологии был основан в 1991 г.
>


Факультет романо-германской филологии

The Language of Advertising in English Sport Magazines
2019 | Հոդված
Armenian Folia Anglistika, 2019, 2(20), 20-31 էջ
|
Ինքնության լեզվական արտահայտությունը անգլերեն սպորտային խոսույթում
2017 | Հոդված
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 168-175 էջ, Հայաստան
|
Սպորտային անհամարժեք բառապաշարի ուսուցման հասկացութային մոտեցումը
2016 | Հոդված
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2016, 3(21), 112-118 էջ
|
Sports idioms and their interpretation in different dimensions
2016 | Հոդված
Armenian Folia Anglistika, 2016, 1(15), pp. 46-54
|
Սպորտային խոսույթի թարգմանության ուսուցման գործաբանական հայեցակերպը
2015 | Հոդված
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 1 (18), Երևան 2015, էջեր 153-160
|
Սպորտային լեզվի բառապաշարի շերտերը
2013 | Հոդված
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երեւան 2013, էջ 187-192
|
Անգլալեզու սպորտային ամսագրերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
2010 | Գիրք
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2010, 220 էջ
|
Սպորտային տերմինների կառուցվածքա-իմաստաբանական որոշ առանձնահատկություններ
2009 | Հոդված
Մեսրոպ Մաշտոցի համալսարան «Լրատու», Ստեփանակերտ 2009-1(5), 97-102 էջեր
|
Անգլերենի ծրագիր ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժնի ուսանողների համար «Բակալավր» համակարգի սահմաններում
2009 | Հոդված
Անգլերենի ծրագիր, Երևան, 2009, հեղինակային հրատարակչություն, 28 էջ
|
Մարզական գովազդի լեզվաոճական առանձնահատկությունները անգլալեզու ամսագրերում
2008 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 183-190
|
Մասնագիտական տերմինները սպորտային լրագրության մեջ
2007 | Հոդված
FLSP N6,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007թ., 146-156 էջ
|
Պատկերավորման միջոցները սպորտային լեզվում
2005 | Հոդված
Կանթեղ -Երևան, 2005, 134-141 էջեր
|
Սպորտային ռեպորտաժի ոճական և կառուցվածքային որոշ առանձնահատկություններ
2005 | Հոդված
FLSP N5,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005թ., 125-131 էջ
|
Հեղինակի կերպարը անգլերեն սպորտային ռեպորտաժում
2004 | Հոդված
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N5, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2004, 93-97 էջեր
|
Ռեպորտաժի ներկան սպորտային լրագրության մեջ
2004 | Հոդված
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 5-6, 2004, 95-99 էջեր
|