Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>
Խաթարված ընտանիքները և նրանց հետևանքները
1992 | Հոդված
«Երևանի համալսարան» ամսագիր, թիվ 3, 1992, էջ 35-41
Առաքել Բահաթրյանի հոգեբանամանկավարժական հայացքները
1991 | Հոդված
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Ալմա-Աթա, 1991, էջ 67-68
Հասարակական գիտությունների դասավանդման գիտաաթեիստական ուղղվածությունը բուհում
1989 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (69), Երևան 1989թ., էջ 198-202
|
Գիտաաթեիստական դաստիարակության հոգեբանական հիմունքները
1988 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 207-212
|
Դաստիարակության պրոբլեմներն Առաքել Բահաթրյանի մանկավարժական համակարգում
1988 | Հոդված
Հանրապետական գիտապրակտիկ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1988, էջ 8-10
Առաքել Բահաթրյանը մայրենի լեզվի ուսուցման մասին
1987 | Գիրք
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում» ամսագիր, Երևան, 1987, թիվ 5, էջ 62-64
Առաքել Բահաթրյանն ուսուցման մի քանի սկզբունքների մասին
1987 | Հոդված
«Սովետական մանկավարժ» ամսագիր, Երևան, 1987, թիվ 3, էջ 71-75
Արսեն Տերտերյան
1985 | Գիրք
Մենագրություն, Կենսամատենագիտություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչ., 1985թ, 36 էջ
Առաքել Բահաթրյանն ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմունքների մասին
1985 | Հոդված
Հանրապետական գիտապրակտիկ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1985, էջ 30-31