Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>
, , , , , , , , ,
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2017 | Հոդված
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ
,
Педагогическая акмеология: поиски 21-го века
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 40-46
|
,
Անգլիայի կրթության զարգացման պատմությունը 6-ից 11-րդ դարերում
2017 | Հոդված
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2, 271-273 էջ, Հայաստան
, ,
Strange stars at vacuum pressure dependent on quark density (Տարօրինակ աստղերը քվարկների խտությունից կախված վակուումի ճնշման դեպքում)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 71–76
|
, ,
Սոցիալական մանկավարժություն
2017 | Գիրք
ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 336 էջ
Ազգային և համամարդկային արժեքների հարաբերակցությունը նոր սերնդի դաստիարակության գործում
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 335-341
|
Risk perception and evaluation of risk factors among learners: construction of analytical approach in educational riskology
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 230-236
|
Մանկավարժական մարդաբանության գործառույթները
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 432-440
|
Сравнительный анализ управления систем образования РА и Испании
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 11-19
|