Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>
Ռումինահայ գաղթօջախի հայկական դպրոցներրը 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարի առաջին կեսերին
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 425-432
|
,
Ուսուցչի գիտամեթոդական և ուսուցողական թվային պորտֆել-շտեմարան
2017 | Հոդված
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2017, 1-2, էջ 36-40
,
Ֆիզիկայի ուսուցչի էլէկտրոնային պահոց-շտեմարան
2017 | Հոդված
Բնագետ, 2017, 2, էջ 12-19
Современная структура педагогической деятельности преподавателя вуза
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 47-53
|
О проблемах школьного естественно-научного образования
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 53-60
Երեխայի դաստիարակությունն ընտանիքում տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2016 | Հոդված
Մանկության հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ ընտանիքում: 2016, 9-14 էջ
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Образование, культура и ценностные ориентации современного мира
2016 | Գիրք
Филиал СПбГЭУ в г. Череповце, 2016, 285 стр.
, , , , , ,
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
2016 | Գիրք
Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
Ընտանիքը երեխայի անձի ձևավորման և զարգացման սոցիալ-մշակութային միջավայր
2016 | Հոդված
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2016, 1, 347-350 էջ
|
,
ՀՀ կրթության համակարգը. նպատակը, խնդիրները
2016 | Հոդված
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 5-13 էջ
|