Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական եւ հետազոտական կենտրոն
YSU Information Technologies Educational and Research Center
ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (SS) կրթական և հետազոտական կենտրոնը ստեղծվել է 2007 թ-ին:
>
 • Դասացուցակ
  2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
 • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
  2020-2021 ուսումնական տարի
 • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
 • Ուսումնական պլան
  • Տեղեկատվական համակարգերի կառավարում
   2020-2021 ուսումնական տարի
  • Տեղեկատվական համակարգերի մշակում
   2020-2021 ուսումնական տարի
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար