Anahit S. Abrahamyan
Biography
Education
1970 - 1975: Yerevan State Institute of Foreign Languages after V. Brusov Diploma with Honours, specialist of the English language
1984 May - August: Ealing College of Higher Education, London Full-time course in English Language and English Language Teaching

Professional experience
2010 - present: YSU, Diplomatic Service and Communication
Department, Position: Associate professor, Head of the English Language Division at the Department of Diplomatic Service and Communication
1995 - 2010: YSU, Romance and Germanic Languages Faculty, Department of the English Language N2, Position: Assistant
1975 - 1995: Chair of Foreign Languages, Yerevan Polytechnical Institute, Position: Lecturer of English
2000 - 2013: Member of the English Language Entrance Examination Committee (written/oral)
2007 - 2013: YSU, Distant Learning Department: Head of English Language Entrance Examination Committee (oral examination)
2007 - 2009: YSU, Preparatory Faculty for Foreign Students: Head of English Language Entrance Examination Committee
2008: Member of committee for selection of textbooks and manuals for secondary schools

Academic courses
Principles of Diplomatic Intercourse, Diplomatic Correspondence, Diplomatic Etiquette, Area Studies, Technical Translation, Art of Diplomatic Speech, Diplomatic Negotiations

Scale of professional interests
Innovative teaching methods, sustainability-oriented teaching, sociolinguistics and pragmatics (politeness strategies in communication), bilingualism

Grants and Fellowships
2008 – 2010: researcher in the project “Dialogue: intercultural approach” financed by the State Budget, YSU

Languages
Armenian (mother tongue), English (fluent), Russian (fluent)

Professional membership
2003 - 2010: Member of Scientific Council of YSU Romance and Germanic Philology
Member of the Scientific Council of YSU Faculty of International Relations
Board member of the English Speaking Union of Armenia (ESU)
Member of the Armenian Association for the Study of English (AASE)
Member of the International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL)

International Conferences
Speaker at the 11th ELTA Serbia (IATEFL) International Conference (“Making Future Diplomats Accomplished Speakers”). Belgrade, Serbia, May 2013
Speaker at the International Conference at Moscow School of International Relations (МГИМО) dedicated to the 70th Anniversary of the School of International Relations ("New Approaches – New Achievements"). Moscow, Russia, September 2013

Awards received
2012: Diploma of Honour granted by Yerevan State University

anahit.abrahamyan@ysu.am

Anahit S. Abrahamyan

Associate Professor | Faculty of International Relations - Department of Diplomatic Service and Communication
 
 

Book

Ռ. Մելիքյան, Ա. Աբրահամյան, Մ. Մկրտչյան

Diplomacy and Press | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 164 էջ

Արմենուհի Մարտիրոսյան, Անահիտ Աբրահամյան

English for Future Diplomats | Հայաստան, Երևան, 386 էջ, 2018, անգլերեն

Anahit Abrahamyan

Area Studies of English-Speaking Countries | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2017թ․, 292 էջ

Անահիտ Աբրահամյան

«Դիվանագիտական հաղորդակցման հիմունքներ» ծրագրի մեթոդական ուղեցույց | Գրքույկ, ԼԻՄՈՒՇ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 43 էջ |

A. Abrahamyan, G. Melik-Bakhshyan, R. Melikyan

Diplomatic Intercourse | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 266 էջ |
1   2  |  See all
 

Article

Արմենուհի Մարտիրոսյան, Անահիտ Աբրահամյան, Գոհար Մելիք-Բախշյան, Ռուզաննա Մելիքյան, Մարինե Մկրտչյան, Նունե Մելքոնյան

Անգլերենով մասնագիտական դասընթացների մեթոդական ուղեցույցներ | Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2016, 51 էջ

Anahit Abrahamyan, Gohar Melik-Bakhshyan

On Effectiveness of New Approaches in Teaching English | Scientific News, №2-3, Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan, 2014, pp. 161-165 |

Անահիտ Աբրահամյան

Խոսքային հմտությունների ուսուցում | Օտար լեզուները Հայաստանում, N2, Երևան, 2013, էջ 32-38 |

Անահիտ Աբրահամյան

Անգլերենի դասավանդման ընթացքում լեզուների փոխներթափանցման հետևանքով ծագող խնդիրների շուրջ | Օտար լեզուները Հայաստանում, N5, Երևան, 2012, էջ 41-46 |

Ա. Ս. Աբրահամյան

Դիվանագիտական հաղորդակցում (անգլերեն) դասընթացի ծրագիր | Գրքույկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 27 էջ |
1   2   3  |  See all
 

Thesis

Anahit Abrahamyan

Enhancing Students' Motivation to Learn | Conference on Current Issues of TFL Yerevan State University, 2015, pp. 11-12 |

Anahit Abrahamyan, Lilit Abrahamyan

The Main Objectives of Business English Teaching and Ways of Their Realization | Օտար լեզուները Հայաստանում, N3-4, Երևան, 2007, էջ 70-77 |

Անահիտ Աբրահամյան

Անգլերենից կատարված փոխառությունները հայերենում | Գիտաժողով` նվիրված անգլ. բանասիրության և անգլ. ուսուցման ու յուրացման պրոբլեմներին (թեզիսներ), ԵՊՀ. 1996

Անահիտ Աբրահամյան

Անգլերենից կատարված փոխառությունների տառադարձումը արևմտահայերենում | Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 3-րդ կոնֆերանս (զեկուցումների թեզիսներ), Երևան, Հայկ. ՍՍՀ հրատ., 1982