Anahit S. Abrahamyan
Biography
Education
1970 - 1975: Yerevan State Institute of Foreign Languages after V. Brusov Diploma with Honours, specialist of the English language
1984 May - August: Ealing College of Higher Education, London Full-time course in English Language and English Language Teaching

Professional experience
2010 - present: YSU, Diplomatic Service and Communication
Department, Position: Associate professor, Head of the English Language Division at the Department of Diplomatic Service and Communication
1995 - 2010: YSU, Romance and Germanic Languages Faculty, Department of the English Language N2, Position: Assistant
1975 - 1995: Chair of Foreign Languages, Yerevan Polytechnical Institute, Position: Lecturer of English
2000 - 2013: Member of the English Language Entrance Examination Committee (written/oral)
2007 - 2013: YSU, Distant Learning Department: Head of English Language Entrance Examination Committee (oral examination)
2007 - 2009: YSU, Preparatory Faculty for Foreign Students: Head of English Language Entrance Examination Committee
2008: Member of committee for selection of textbooks and manuals for secondary schools

Academic courses
Principles of Diplomatic Intercourse, Diplomatic Correspondence, Diplomatic Etiquette, Area Studies, Technical Translation, Art of Diplomatic Speech, Diplomatic Negotiations

Scale of professional interests
Innovative teaching methods, sustainability-oriented teaching, sociolinguistics and pragmatics (politeness strategies in communication), bilingualism

Grants and Fellowships
2008 – 2010: researcher in the project “Dialogue: intercultural approach” financed by the State Budget, YSU

Languages
Armenian (mother tongue), English (fluent), Russian (fluent)

Professional membership
2003 - 2010: Member of Scientific Council of YSU Romance and Germanic Philology
Member of the Scientific Council of YSU Faculty of International Relations
Board member of the English Speaking Union of Armenia (ESU)
Member of the Armenian Association for the Study of English (AASE)
Member of the International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL)

International Conferences
Speaker at the 11th ELTA Serbia (IATEFL) International Conference (“Making Future Diplomats Accomplished Speakers”). Belgrade, Serbia, May 2013
Speaker at the International Conference at Moscow School of International Relations (МГИМО) dedicated to the 70th Anniversary of the School of International Relations ("New Approaches – New Achievements"). Moscow, Russia, September 2013

Awards received
2012: Diploma of Honour granted by Yerevan State University

anahit.abrahamyan@ysu.am

Anahit S. Abrahamyan

Associate Professor | Faculty of International Relations - Department of Diplomatic Service and Communication
 
 

Book

Ռ. Մելիքյան, Ա. Աբրահամյան, Մ. Մկրտչյան

Diplomacy and Press | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 164 էջ

Արմենուհի Մարտիրոսյան, Անահիտ Աբրահամյան

English for Future Diplomats | Հայաստան, Երևան, 386 էջ, 2018, անգլերեն

Anahit Abrahamyan

Area Studies of English-Speaking Countries | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2017թ․, 292 էջ

Անահիտ Աբրահամյան

«Դիվանագիտական հաղորդակցման հիմունքներ» ծրագրի մեթոդական ուղեցույց | Գրքույկ, ԼԻՄՈՒՇ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 43 էջ |

A. Abrahamyan, G. Melik-Bakhshyan, R. Melikyan

Diplomatic Intercourse | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 266 էջ |
1   2  |  See all
 

Article

Անահիտ Աբրահամյան, Ելենա Երզնկյան

Քաղաքավարական խնդրանքը անգլերենում և հայերենում | Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 5, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2010, էջ 29-42 |

Ելենա Երզնկյան, Անահիտ Աբրահամյան

Անուղղակի քաղաքավարական խնդրանքի առանձնահատկությունները անգլերենում և հայերենում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 103-115 |

Անահիտ Աբրահամյան

Դիմումի քաղաքավարական ձևերը անգլերենում և հայերենում | Օտար լեզուները Հայաստանում, N4-5, Երևան, 2009, էջ 96-103 |

Anahit Abrahamyan, Lilit Abrahamyan

On Some Peculiarities of Teaching ESP to Economists | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N8 Երևանի համալսարանի հրատ., 2007, էջ 196-203 |

Անահիտ Աբրահամյան

Երկլեզվության հարցի շուրջ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N6 Երևանի համալսարանի հրատ., 2005, էջ 34-40 |
1   2   3  |  See all
 

Thesis

Anahit Abrahamyan

Enhancing Students' Motivation to Learn | Conference on Current Issues of TFL Yerevan State University, 2015, pp. 11-12 |

Anahit Abrahamyan, Lilit Abrahamyan

The Main Objectives of Business English Teaching and Ways of Their Realization | Օտար լեզուները Հայաստանում, N3-4, Երևան, 2007, էջ 70-77 |

Անահիտ Աբրահամյան

Անգլերենից կատարված փոխառությունները հայերենում | Գիտաժողով` նվիրված անգլ. բանասիրության և անգլ. ուսուցման ու յուրացման պրոբլեմներին (թեզիսներ), ԵՊՀ. 1996

Անահիտ Աբրահամյան

Անգլերենից կատարված փոխառությունների տառադարձումը արևմտահայերենում | Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 3-րդ կոնֆերանս (զեկուցումների թեզիսներ), Երևան, Հայկ. ՍՍՀ հրատ., 1982