Anaida Zh. Movsisyan
Biography
Education
1982 - 1987 - Student at the Faculty of Philology, YSU
1995 - 2000 - Writer of thesis at the Chair of the Armenian Language, YSU

Academic degree
candidate theme - “The language of the Armenian translations” of A. Pushkin’s poems, 2004, the United Professional Council of the National Academy of Science, the Linguistic Institute after Hr. Atcharyan and 019 YSU

Professional experience
From 2002 up to this day - lecturer-assistant at the Chair of the Armenian Language, Faculty of Philology, YSU

Scale of professional interests
Theory of Translation, Stylistics

Languages
Russian, French

Anaida Zh. Movsisyan

Assistant | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language
 
 

Book

Ներսիսյան Բ., Աղաջանյան Զ., Մարգարյան Ռ., Մովսիսյան Ա., Սաղաթելյան Ռ., Տեր-Մինասյան Ա.

Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ
 

Article

Անաիդա Մովսիսյան

Իրակությունները որպես անհամարժեք բառապաշարի մաս | Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016, 213-220 էջ |

Անաիդա Մովսիսյան

Իրակությունների թարգմանության մի քանի հարցեր | Կանթեղ, 2016, 2(67), 67-73 էջ |

Անաիդա Մովսիսյան

Թարգմանական վարժությունների դերը թարգմանության գործընթացում | Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 272-276 էջ |

Ա. Ժ. Մովսիսյան

Մ. Լերմոնտովի Առագաստ բանաստեղծության մի քանի թարգմանություններ | Համատեքստ, 2010 թ.

Ա. Ժ. Մովսիսյան

Մ.Լերմոնտովի Դևը պոեմի Պարույր Սևակի և Վազգեն Գևորգյանի հայերեն թարգմանությունները | Հոդված Համատեքստ, 2009
1   2  |  See all