Grisha A. Gharibyan
Biography
Education
1961 - 1963: Aspirant, Moscow State University
1949 - 1954: Graduate of Faculty of Economics, Yerevan State University

Academic degree
2000: Corresponding Member of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
1978: Title of Professor
1976: Doctor’s Degree in Economics
1964: Title of Docent
1963: Candidate’s Degree in Economics

Professional experience
2009 - to present: Honorary Head of the Department of Economics Theory, Faculty of Economics, YSU
1991 - 2008: Head of the Department of Economics Theory, YSU
1978 - 1991: Head of the Department of Political Economy, YSU
1993 - 2000: Dean of the Faculty of Economics, YSU
1978 - 1991: Vice-Rector for Educational Works, YSU
1964 - 1976: Docent, Department of Political Economy, YSU
1954 - 1961: Assistant Professor, Department of Political Economy, YSU

Participation in grant projects (present and past)
Supervisor of the Scientific Research Groups of the Grants on
1.“The Labour Market Analysis of the Republic of Armenia”,
2. “The Features and Regulation Problems of the Primary Accumulation of Capital, Wealth and Income Polarization in the Transitional Economy of the Republic of Armenia”

Languages
Fluent Russian, Basic Knowledge of English

Professional membership
Chairman of the Methodical Council of Faculty of Economics, YSU
Chairman of YSU Scientific Degrees Awarding 015 Professional Council

Awards received
2010: An Official Letter of Thanks from the Prime Minister of the RA
2010: Memorable Gold Medal of Armenian State University of Economics
2010: Memorable Silver Medal after V.Hambardzumyan of National Academy of Sciences of the RA
2010: The Second Gold Memorable Medal of YSU
2004: Honorary Diploma of Ministry of Education and Science of the RA
2000: The Gold Memorable Medal of YSU
2000: “Movses Khorenatsi” Government Order

Grisha A. Gharibyan

NAS RA Associate Member, Professor | Faculty of Economics and Management - Chair of Economics and International Economic Relations
 
 

Book

Գ. Ղարիբյան, Ա. Խառատյան, Ռ. Իսահակյան

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 340 էջ

Ղարիբյան Գ., Հակոբջանյան Ա.

Բնակչության եկամուտների բաշխման և վերաբաշխման հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության անցումային տնտեսությունում | Երևան, 2011թ.,140 էջ

Ղարիբյան Գ. Ա.

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակումը և հարստության բևեռացումը | Տարեգիրք, Երևան,2011թ.,82 էջ

Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան

ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
1   2   3  |  See all
 

Article

Գ. Ա. Ղարիբյան

IHE Lecturers: the Unprotected Middle Class | Yerevan, 1998

Grisha A. Gharibyan,

Բնակչության եկամուտների և կենսամակարդակի փոփոխությունների միտումները Հայաստանում (1980 - 90 թթ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (94), Երևան 1998թ., էջ 27-41 |

Գ. Ա. Ղարիբյան

Population Income Differentiation: Poverty and Scanty Means Families | Economic Education and Policy Analysis During the National Transition. Yerevan, 1995
1   2   3   4   5   6   7  |  See all