Gurgen Zh. Hovhannisyan
Biography
Education (since Higher Educational Institution)
1979-1983:Department of Historic-Geography of Armenian State Pedagogical Institution after Kh. Abovyan, chair of Geography (diploma with honor)
1987-1991: PhD student of Armenian State Pedagogical Institution after Kh. Abovyan (tuition by correspondence)

Scientific degree
2006-Candidate of Geographical Sciences, Associate professor

Work experience
1989 - 1998: Junior scientific worker, scientific worker then Scientific secretary of Scientific Institution of Ministry of Education and Science of republic of Armenia
1998 - 1999: Leading Specialist in Personnel Department of Ministry of Education and Science
1994 - till today: Lecturer in Yerevan State University
2006 - till today: Chairman of Bachelor Department of Methodological Department of Yerevan State University
2008 - 2011: Secretary of Professional Scientific Council of Department of Geography and Geology

Delivered lectures
Methods of teaching of Geography, Geography of Arabic countries, Methods and methodology of researching

Framework of scientific interests
Methods and methodology of teaching of Geography

Languages
Armenian (native), Russian (flunet), English (good)

Gurgen Zh. Hovhannisyan

Associate Professor | Faculty of Geography and Geology - Chair of Social-economic Geography
 
 

Book

Գ. Հովհաննիսյան, Վ.Պողոսյան, Ս.Եղիազարյան

Բնություն 4. «Մենք և շրջակա բնությունը» | Դասագիրք, Հանրակրթ. դպ.4-րդ դաս. դասագիրք, Եր., «Լույս», 2000, 152 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Վ.Պողոսյան, Մ.Իսկանդարյան

Աշխարհագրություն 5-6 | Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 2000, 80 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Ա.Ավագյան

Աշխարհագրություն 99 | Հարցարան, Բուհական ընդունելության քննության հարցարան,Երևան, «Զանգակ-97», 1999, 91 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Վ.Պողոսյան, Հ.Գաբրիելյան

Աշխարհագրություն. 4-8. Հանրակրթական դպրոցի ծրագիր | Երևան, 1999, 23 էջ

Gurgen Zh. Hovhannisyan,

Հայաստանի աշխարհագրություն | Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 1999, 64 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all
 

Article

Գ. Ժ. Հովհաննիսյան

From the history of school geography contents development in the schools of Armenia | IGU Regional Conference, Krakow, Poland, Book of Abstracts, IGU 2014 -1363

Գ. Հովհաննիսյան

Ջրաօդերևութաբանական կրթությունը ԵՊՀ կրթական բարեփոխումների համատեքստում | Ջրաբանության,օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում, Երևան, «Լուսաբաց», 2014, էջ 107-109

Գ. Հովհաննիսյան, Մ. Ղուկասյան

Աշխարհագրություն. Թեստային առաջադրանքների ժողովածու, մաս 2 | Երևան, «Զանգակ-97», 2010, 164 էջ

G. Havhannisyan

Geographical Education in Armenia | Abstracts of the International Geographical Union Regionall Conferanc, Bridging Diversity in a Globalizing World, CD-Rom, Tel Aviv, Israel, 2010, 1p.

Ավագյան Ա. , Հովհաննիսյան Գ.

Աշխարհագրությունը և նոր մարտահրավերները | «Բնագետ» 2009 թ., N 5, էջ 3
1   2   3  |  See all