Narek A. Harutyunyan
Biography
Education
2001 - 2005: PhD Degree in faculty of Geography of YSU.
1999 - 2001: Master’s Degree in faculty of Geography of YSU.
1995 - 1999: Faculty of Geography of Yerevan State University (YSU).
1990 - 1994: Extramural courses in Yerevan State University.
1992 - 1994: Bardzrunsecondary school of Vayots Dzor region.
1984 - 1992: Sers school of Vayots Dzor region.

Experience
2018 - till now: Head of Chairin YSU (Chair of Social-economic Geography).
2018 - 2018: Geographical Information Systems Expert, «Tips for Optimization of Support in a Vector-Based Strategy in Vayots Dzor region» Joint Program of US IBM and ISPC Center.
2017 - 2017: Specialist of «Road Transport Cars» Closed Joint Stock Company.
2017 - 2017: Specialist of «Integrated Rural Tourism Development» Project of United Nations Development Programme (UNDP).
2013 - 2018: Associate Professor in YSU (Faculty of Geography and Geology).
2013 - till now: Employed as an Associate Professorof Yeghegnadzor branchof Armenian State University of Economics.
2008 - 2013: Deputy Director of Yeghegnadzor branch of Armenian State University of Economics.
2007 - 2013: Employed as an Assistant in YSU (Faculty of Geography& Geology).
2011 - 2011: Head of sectionduring population census held in 2011 in the Republic of Armenia.
2009 - 2009: Expert of «Communal and economic development in Armenia» of Germany Technical Cooperation Company (GTZ) program.
2009 - 2009: Expert of «Territorial planning project of Vayotc Dzor Region of the Pepublic of Armenia» of Armproject OJSC program.
2008 - 2008: Trainer of program «The youth’s ecological and civil education» of the Ministry of Sport and Youth of the Republic of Armenia
2007 - 2008: Assistant in faculty of Agrarian Policy and Consultancy Armenia State Agrarian University (ASAU).
2007 - 2008: Employed as a GIS specialist in Armenian-GermanProgram «Sevan basin landscape planning".
2007 - 2008: Employed as a specialist in Armenian-Swedish forestry program, Swedish Agricultural University in cooperation with ASAU.
2006 - 2006: Expert of «Support to appliance of RA about population ecological education in Vayotc Dzor region», USAID /United States Agency International Development/, CAPS /Competitive Armenian Private Sector.
2005 - 2006: Experience in lecturing in «Giteliq» University of Vayots Dzor region.
2001 - 2001: Instructor-controller during population census held in 2001 in the Republic of Armenia.
1999 - 2006: Experience in pedagogy in Sers School of Vayots Dzor region.

Study tours
4-7 May 2008: Seminar «Landscape planning», Environmental protection organization of Germany, Tbilisi, Georgia.
23-27 February 2008: Seminar «Landscape planning» Environmental protection organization of Germany, Berlin, Germany.
18-27 November 2007: Study tour «Creation of bio reserve» KFW joint secretari, Main Frankfurt, Germany.
9-15 June 2006: Seminar «Landscape planning», Environmental protection organization of Germany, Khasakhstan, Astana.

Languages
Armenian, Russian, English and Germany.

Computer skills
Microsoft Office, Internet, ArcGIS

n.harutyunyan@ysu.am

Narek A. Harutyunyan

Associate Professor | Faculty of Geography and Geology - Chair of Social-economic Geography
 
 

Book

Ն. Ա. Հարությունյան

Վայոց ձորի մարզի էկոլոգիական տարողունակությունը | Մենագրություն: Երևան, 2012, 166 էջ

Ն. Ա. Հարությունյան

Լանդշաֆտային պլանավորում | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, 2012, 66 էջ

Ն. Ա. Հարությունյան

Ուսումնասիրություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզում «Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ստեղծման` ՀՀ կառավարության հայեցակարգի» գործնական իրականացման վերաբերյալ | Երևան, 2010, 51 էջ

Ն. Ա. Հարությունյան

Լանդշաֆտային պլանավորման մեթոդական ուղեցույց Հարավային Կովկասի երկրների օրինակով | Երևան/Թբիլիսի. - 150 էջ: Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն, 2009

Ն. Ա. Հարությունյան

Բնապահպանական կրթության և դաստիարակության ձեռնարկ նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժների համար | Երևան, 2006, 64 էջ
 

Article

Ն. Ա. Հարությունյան

Վայոց ձորի ռեկրեացիոն ներուժը | Կրթության, գիտության և արտադրության ինտեգրումը որպես տնտեսական աճի ապահովման ռազմավարական ուղղություն: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (21-22 հոկտեմբեր 2010թ.). - Եր.: Տնտեսագետ, 2010. - 426 էջ: Էջ 141-147

Ն. Ա. Հարությունյան

Վայոց ձորի կենսաբազմազանության պահպանությունը, որպես մարզի կայուն զարգացման նախապայման | «Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունները համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում. հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները» թեմայով միջազգային գիտաժողովի նյութեր (25-26 մարտի 2010թ.). - Եր., Տնտեսագետ, 2010. - 480 էջ: Էջ 296-304

Ն. Ա. Հարությունյան

Դպրոցական առարկաների դերը էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման գործում | Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ: Բնագետ. Համահայկական II կրթական գիտաժողով (20-21 նոյեմբերի, 2009թ.). - Եր.: Զանգակ-97, 2009. - 228 էջ: Էջ 201-202

Н. А. Арутюнян

Управление водной системой в верхного бассейна река Джаук | Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Գիտաժողովի նյութեր). - Եր.: Նահապետ, 2009. 336 էջ: Էջ 323-325

Ն. Ա. Հարությունյան

Աբիոտիկ էկոլոգիական գործոնների ընդհանրական գնահատման ու համալիր շրջանացման փորձ Վայոց ձորի մարզի օրինակով | Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Альпийско Гималайского пояса. Материалы конференции, посвященной 90-летию профессора С.П.Бальяна (25-28 апреля 2007). – Ер.: Изд.-во ЕГУ, 2007, 472 с. Ст: 228-233
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  |  See all