Rafik A. Nahapetyan
Biography
Education
1963 - 1967: History faculty of Yerevan State University
1970 - 1973: post-graduate at History faculty of Yerevan State University

Scientific degree
1986: PhD on “The Family and Rituals of the Armenians from Aghdzninq” (Historico-ethnographic study)
2008: Doctor of Philosophy - “The Marital, Nuptial Customs and Rituals of the Armenians from Aghdzninq”

Academic status
1988: Associate Professor
2010: Professor

Work Experience
1967 : Professor at the Faculty of History, Yerevan State University
1998 : Lecturer at Ijevan Branch of Yerevan State University
2000-2003: Dean of the Faculty of Humanities at Ijevan Branch of Yerevan State University
1999-2015: Head of History and Sociology Chair at Ijevan Branch of Yerevan State University
2000-2016: ASPU after Khachatur Abovyan- lecturer at the Faculty of History and Law

Academic Courses
Ethnography; Armenian Ethnography; Armenian Socio-Normative Culture; Armenian Humanitarian Culture; Museology and Archive Studies; History of Primitive Society; Ancient, Old Medieval Ethnographic Data on Armenia and Armenians

Scale of Scientific Interests
Armenian Ethnography; Ethnocultural Description of Western Armenians; Armenian Historiography and Ethnographic Sources

Grants
2009 - 2011: Armenians of Aghdznik

Languages
Russian (good), French (can read and translate with the help of dictionary)

Professional Membership
Member of the Academic Council of the Faculty of History at Yerevan State University; member of the Academic Council at Ijevan Branch of Yerevan State University; member of the Editorial Board of the scientific journal “Akunk”; member of the Scientific Council of (007), Է. 00.04 (profession “Ethnography”) theses defenses at the Institute of Archeology and Ethnography, NAS, RA; member of the Editorial Board “Humanities” - journal of scientific articles; member of the Editorial Board of the Armenological scientific journal of “History and Culture” at the Faculty of History, YSU.

Rewards
1971: Diploma awarded by the Secondary and Higher Education Minister of Soviet Armenia
2009: Diploma awarded by the Rector of Yerevan State University
2009.10.12: Letter of Appreciation (N 423) by the President of the Republic of Armenia
2011: Letter of Appreciation by the Governor of Tavush Region
2013.03.31: Catholicos of All Armenians Vazken I’s Medal (0122) awarded by Mashtots Educational, Cultural Centre of the Republic of Armenia
2013.18.09: Diploma awarded by the Governor of Tavush Region
2013.23.09: Diploma awarded by the Academic Council of Ijevan Branch of Yerevan State University

Rafik A. Nahapetyan

Doctor of History, Professor | Faculty of History - Chair of Archaeology and Ethnography
 
 

Book

Ռաֆիկ Նահապետյան

Ազգաբանական ուսումնասիրություններ. Գիրք 3 | Տիր հրատարակչություն, Երևան, 2020թ․, 394 էջ |

Ռաֆիկ Նահապետյան

Ազգաբանական ուսումնասիրություններ. Գիրք 2 | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019թ․, 404 էջ |

Ռաֆիկ Նահապետյան

Ազգաբանական ուսումնասիրություններ. Գիրք 1 | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019 թ․, 298 էջ |

Ռաֆիկ Նահապետյան

Հունական և հռոմեական անտիկ սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 240 էջ

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը | Ուսումնամեթոդական ծրագիր ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի «Ազգագրություն» մասնագիտացմամբ մագիստրատուրայի մասնագիտական դասընթացի ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 1-16 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հնագույն, հին և վաղ միջնադարյան սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայ բնակչության կենցաղի և մշակույթի մասին | Ուսումնամեթոդական ծրագիր ՀՊՄՀ Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի Պատմության բաժնի «Հայոց պատմություն» մասնագիտացմամբ մագիստրատուրայի մասնագիտական դասընթացի, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 1-16

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայոց ազգակցական համակարգը (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ) Պատմաազգագրական ուսումնասիրություն | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 262 էջ |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքահայերի մանկան ծննդի և խնամքի ավանդական սովորույթներն ու ծեսերը.Պատմաազգագրական ուսումնասիրություն | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 216 էջ |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքահայերի ընտանիքը և ընտանեկան ծիսակարգը (XIXդ. II կես - XXդ. սկիզբ) | Մենագրություն, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանություն թանգարան-ինստիտուտ, Երևան, 2004, 260 էջ

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայ ազգագրության պատմություն, մաս I | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 1-152 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը, մաս 1 | Ուսումնական ձեռնարկ,Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009 (1-180 էջ)

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներն ու ծեսերը | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 305 էջ

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայ ժողովրդի կենսապահովման մշակույթը | Ուսումնամեթոդական ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 1-16

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը | Ուսումնամեթոդական ծրագիր Հատուկ դասընթացի ՀՊՄՀ պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի պատմության և իրավունքի բաժնի հինգերորդ կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 1-12

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայ ազգագրություն | Ուսումնամեթոդական ծրագիր ընդհանուր դասընթացի, ՀՊՄՀ հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի պատմության և իրավունքի բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 1-12

Ռ. Ա. Նահապետյան

Ազգագրություն | Ուսումնամեթոդական ծրագիր ընդհանուր դասընթացի, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Հ/գ ֆակուլտետի պատմության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 1-11

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայ ազգագրության պատմություն | Ուսումնամեթոդական ծրագիր ընդհանուր դասընթացի, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Հ/գ ֆակուլտետի պատմության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 1-9

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայ ազգագրություն | Ուսումնամեթոդական ծրագիր ընդհանուր դասընթացի, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Հ/գ ֆակուլտետի պատմության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 1-18
 

Article

Ռաֆիկ Նահապետյան

Հայկական լեռնաշխարհը` անասնապահական մշակույթի հնագույն կենտրոն (ըստ հնագիտական նյութերի և անտիկ գրավոր աղբյուրների) | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 157-162 էջ, 2020

Ռաֆիկ Նահապետյան

Հայկական ժողովրդական ավանդական բնակարանն ըստ գրավոր սկզբնաղբյուրների | Էջմիածին, Հայաստան, Է, 85-105 էջ, 2019

Ռաֆիկ Նահապետյան

Հայոց ավանդական ուտեստի էթնոմշակութային բնութագրության շուրջ | Պատմաբանասիրական հանդես, Հայաստան, 2, 175-199 էջ, 2019

Ռաֆիկ Նահապետյան

XV-XVII դդ. եվրոպացի ճանապարհորդների ազգագրական վկայությունները հայաստանի եվ հայերի մասին | Հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1 (43), 114-128 էջ, 2019

Ռաֆիկ Նահապետյան

Հայկական լեռնաշխարհը՝ երկրագործական մշակույթի հնագույն կենտրոն (ըստ հնագիտական նյութերի և անտիկ գրավոր աղբյուրների) | Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, 4 (5), 3-16 էջ, 2019

Ռաֆիկ Նահապետյան

XV-XVII դդ. եվրոպացի ճանապարհորդների ազգագրական վկայությունները հայաստանի եվ հայերի մասին | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 107-118 էջ, 2019

Ռաֆիկ Նահապետյան

Հայկական ժողովրդական ավանդական բնակարանի ազգագրական ուսումնասիրության շուրջ | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2, 158-165 էջ, 2019

Ռաֆիկ Նահապետյան

Փավստոս Բյուզանդը վաղ միջնադարյան Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի և բանակի մասին | Մաշտոց: Հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդես: 2018, 71, էջ Է-Ի |

Ռաֆիկ Նահապետյան

Ե.Լալայանը հայ ազգագրության ուսումնասիրության պատմաազգագրական շրջանացման մեթոդի սկզբնավորող | Ակունք, 2018, 1 (18), էջ 5-19 |

Ռաֆիկ Նահապետյան

Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու գիտական և գիտակազմակերպչական գործունեության էջերից | ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, 2018, 1, էջ 281-293 |

Ռաֆիկ Նահապետյան

Ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների արտացոլումը «Սասնա ծռեր» էպոսում | Ակունք, 2018, թիվ 2 (18), էջ 5-21 |

Rafik Nahapetyan

Ագաթանգեղոսի պատմությունը հայոց հեթանոսական դիցարանի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 32-43 |

Ռաֆիկ Նահապետյան

Վաղմիջնադարյան Հայաստանի նախարարական տիրույթների, պաշտոնների եւ կենսաապահովման մշակույթի վերաբերյալ տեղեկությունները Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմություն» երկում | Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, 1, 25-48 էջ, 2018

Ռաֆիկ Նահապետյան

Վաղմիջնադարյան Հայաստանի սոցիալական մշակույթի վերաբերյալ տեղեկությունները Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմություն» երկում | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 336-346 էջ, 2018

Ռաֆիկ Նահապետյան

Ագաթանգեղոսի երկը՝ վաղմիջնադարյան հայոց կենսաապահովման մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Հայաստան, 3 (654), 25-40 էջ, 2018

Ռաֆիկ Նահապետյան

Ակադեմիկոս Հովսեփ Ավգարի Օրբելի | Մաշտոց: Հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդես: 2017, 5, էջ Ծ-Կ

Ռաֆիկ Նահապետյան

Հայոց ամանորը | Մաշտոց: Հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդես: 2017, 1, էջ Զ-Թ |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Ապպիանոսի «Հռոմեական պատմություն» երկը՝ հայոց պատմության և մշակույթի կարևոր սկզբնաղբյուր | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 2, էջ 70-80 |

Ռաֆիկ Նահապետյան

Հայաստանի ազգագրական գիտության զարգացման հիմնական ուղղությունները և գիտահետազոտական հաստատությունները (1950–1980-ական թվականներ) | Պատմաբանասիրական հանդես, 2017, 3, էջ 111-133 |

Ռաֆիկ Նահապետյան

Հայ ազգագրական գիտությունը խորհրդային շրջանում (1920-1940-ական թթ.) | Ակունք, 2017, 2(16), էջ 5-28 |

Ռաֆիկ Նահապետյան

Հելլենիստական դարաշրջանի Հայաստանի պատմության և մշակույթի վերաբերյալ վկայությունները Պլուտարքոսի երկերում | Էջմիածին, 2017, Ը (սեպտեմբեր), էջ 7-27 |

Ռաֆիկ Նահապետյան

Դիիոն Կասսիոսի «Հռոմեական պատմություն» երկը անտիկ դարաշրջանի Հայաստանի և հայերի մասին | Ակունք: 2017թ․, 1(15), 19-34 էջ, Հայաստան |

Ռաֆիկ Նախապետյան

Սամվել Մկրտչյան. «Հայոց տոնածիսական մշակույթ» | Էջմիածին: 2017թ․, Դ (ապրիլ), 161-167 էջ, Հայաստան |

Ռաֆիկ Նահապետյան

Գայոս Պլինիոս (Ավագ) Սեկունդոսը Հայաստանի և հայերի մասին | Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 350-355 էջ, Հայաստան |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայուհու ավանդական կարծրատիպը | «Մաշտոց» հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդես, 2016, N 3, (թիվ 59), էջ Չ-Ջ |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Երվանդ Լալայանի և «Ազգագրական հանդեսի» դերը հայ ազգագրական գիտության կայացման և զարգացման գործում («Ազգագրական հանդեսի» 120-ամյակի առթիվ) | «Պատմություն և մշակույթ» (Հայագիտական հանդես), Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 373-385 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայ ազգագրությունը XIX դարի 70-80-ական թվականներին | (199 N 1229-4707) «Ակունք», ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1(13), Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2016, էւջ 116-139 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Վենետիկի Մխիթարյանների դերը հայ ազգագրության ձևավորման գործում ԺԹ դարի առաջին կեսին (Ղուկաս Ինճիճեան, Մինաս Բժշկեան) | (199 N 1229-4707) «Էջմիածին», Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, Մարտ Գ, 2016, Ս. Էջմիածին, էջ 85-104 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Գայոս Կոռնելիոս Տակիտոսի «Տարեգրություններ» երկը` հայ ազգագրության պատմության անտիկ դարաշրջանի եզակի սկզբնաղբյուր | (199 N 1229-4707) «Պատմություն և հասարակագիտություն», Տարեգիրք, 2016, թիվ 2, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ, Երևան, 2016, էջ 217-237 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայաստանի պատմաաշխարհագրական, քաղաքական և ժողովրդագրական կառուցվածքը ըստ Քսենոփոնի երկերի | Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Գիտական տեղեկագիր: 2016թ․, 3-4 (28-29), 108-117 էջ, Հայաստան |

Ռաֆիկ Նահապետյան

Դիոդորոս Սիլիկիացու վկայությունները Հայաստանի, հայերի և հարևան ժողովուրդների մասին | Պատմաբանասիրական հանդես: 2016թ․, 3, 125-139 էջ, Հայաստան |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հերոդոտոսի «Պատմություն ինը գրքից» աշխատությունը` հայ ազգագրության անտիկ դարաշրջանի սկզբնաղբյուր | ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հաս.գիտությունների», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2015, թիվ 3(645), էջ 131-145 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայ ազգագրական գիտության ձևավորման առաջին պարբերաշրջանը (XVIII դ. երկրորդ կես -1850-60-ական թթ.) | Պատմություն և հասարակագիտություն: Տարեգիրք: N 1, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 121-143 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Քսենոփոնի «Անաբասիս» և «Կյուրոպեդիա» աշխատությունները հայ ազգագրության անտիկ դարաշրջանի բացառիկ սկզբնաղբյուրներ | «Պատմություն և մշակույթ» (հնագիտական հանդես), գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 363-383 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հույն աշխարհագիր Ստրաբոնի ազգագրական տեղեկությունները հայաստանի և հայերի մասին | ՊԲՀ, 2015, թիվ 1, 2015, էջ 208-231 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Միջնադարյան Հայաստանի գործվածքեղենը արաբ և եվրոպացի ճանապարհորդների գնահատմամբ (IX-XVդդ.) | Պատմություն և մշակույթ. Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու), հ. 3, 2014, ԵՊՀ հրատ., էջ 438-452

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայաստանում ազգագրական նյութերի գրառման սկզբնավորման պատմությունից | Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI: Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում Դերենիկ Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014

Ռ. Ա. Նահապետյան

Քավորը հայոց մեջ (ըստ Աղձնիքահայերի ազգագրական տվյալների) | «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2007, թիվ 1 (174), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, էջ 123-137

Ռ. Ա. Նահապետյան

Դաշտային ազգագրական հետազոտությունները իբրև ազգագրական գիտության հիմնական սկզնաղբյուր | Ժողովածու. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի, 2-րդ պրակ, Երևան 2014, էջ 372-377

Ռ. Ա. Նահապետյան

Վաղ միջնադարյան Հայաստանի հումանիտար մշակույթի որոշ տարրերի բնութագրությունը Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկում | «Պատմություն և մշակույթ». Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, Ա, էջ 160-173

Ռ. Ա. Նահապետյան

Ազգագրական տեղեկությունները ըստ Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկի | «Պատմաբանասիրական հանդես», ՀՀ ԳԱ հրատ., 2013, թիվ 1, էջ 85-104

Ռ. Ա. Նահապետյան

Ազգակցական համակարգի, վրիժառության և քաղաքական պատժի որոշ սովորույթների արտացոլումը Փ. Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկում | «Ակունք» (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, թիվ 1(7), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 70-79

Ռ. Ա. Նահապետյան

Փավստոս Բուզանդը Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի և բանակի մասին | ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 2013, թիվ 2, ՀՀ ԳԱ հրատ., էջ 64-76

Ռ. Ա. Նահապետյան

Դաշտային ազգագրական-բանահավաքչական նյութերի գրառման շուրջ | Պատմություն և մշակույթ. Հայագիտական հանդես (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Բ, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 241-252

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայկական ազգային հագուստի էթնոմշակութային բնութագրի շուրջ | «Ակունք», ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2013, ԵՊՀ հրատ., թիվ 2(8), էջ 197-210

Ռ. Ա. Նահապետյան

Ա. Պետրոսյան, Հայ գրականությունը և բանարվեստը ազգագրության սկզբնաղբյուր | Գրախոսություն, Պատմություն և մշակույթ» Հայագիտական հանդես (հոդվածների գիտական ժողովածու), Բ, ԵՊՀ պատմ. ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 352-353

Ռ. Ա. Նահապետյան

Փավստոսի երկում գործածված տեղանունների ժողովրդագրական տվյալների և ցեղանունների շուրջ | «Էջմիածին», թիվ 9, (հունիս), Ս. Էջմիածին, 2013, էջ 34-49

R. A. Nahapetyan

«Ազգ» արենակցական խմբի ընդհանուր սեփականության մնացուկների դրսևորումները XIX դարի վերջերին - XX դարի սկզբներին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 137.1, Երևան 2012թ., էջ 45-56 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Վաղ միջնադարյան հայոց ընտանեկան և հասարակական կենցաղը ըստ Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկի | «Ակունք» (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, թիվ 2(5), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջ 46-59

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աբովյանը որպես հայ ազգաբանական գիտության սկզբնավորող | Աբովյանագիտական 5 (հոդվածների ժողովածու). Եր., Խ. Աբովյանի տուն թանգարան, 2012, էջ 111-119 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Ազգակցական խմբի տնտեսական-արտադրական ընկերակցությունների վերապրուկային դրսևորումները հայոց մեջ (ըստ XIX-XX դարերի ազգագրական նյութերի) | «Ակունք» (գիտական հոդվածների ժողովածու), թիվ 1(4), 2012, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, էջ 59-75

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայ ազգագրական տեղեկությունները ըստ Առաքել Դավրիժեցու «Պատմություն» երկի | «Պատմություն և մշակույթ», Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, Բ, 2011, ԵՊՀ հրատ., Երևան, էջ 251-270 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Խ. Աբովյանը` քրդերի ազգագրության հետազոտող | «Էջմիածին» Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2011, Ա, էջ 76-90

Ռ. Ա. Նահապետյան

Առաքել Դավրիժեցու տեղեկությունները հայության ժողովրդագրական պատկերի փոփոխությունների և հայկական տեղանունների մասին | «Ակունք» Գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 9-18

Ռ. Ա. Նահապետյան

Ազգ-արենակցական համակարգը հայոց մեջ | «Ակունք» Գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 2, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ 35-45

Ռ. Ա. Նահապետյան

Ազգատոհմի տարածքային միասնության մնացուկների դրսևորումները հայոց մեջ (ըստ XIX-XX դդ ազգագրական նյութերի) | «Ակունք» Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2011, թիվ 3, էջ 38-47

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայ ազգաբանական մտքի սկզբնավորումը | «Պատմա-բանասիրական հանդես», 3 (188), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2011, էջ 132-148 |

R. A. Nahapetyan

Աղձնիքահայերի` կնոջ հղիության պահպանմանը վերաբերող սովորույթներն ու ծեսերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 131.1, Երևան 2010թ., էջ 26-34 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Գայոս Կոռնելիոս Տակիտոսի ազգագրական տեղեկությունները հայերի և Հայաստանի մասին | Խ.Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված ժողովածու 54-րդ գիտաժողովի նյութերի, Պրակ I, ՀՊՄՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 293-295

Ռ. Ա. Նահապետյան

Նյութեր Աղձնիքահայերի մանկական հիվանդությունների բուժման ավանդական մի քանի իրական և հմայական հնարների մասին | «Տարեգիրք»: ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 272-285

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հերոդոտոսի ազգագրական տեղեկությունները հայերի և Հայաստանի մասին | «Հյուսիսափայլ»: Հյուսիսային համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, էջ 27-35

Ռ. Ա. Նահապետյան

Ակնարկներ աղձնիքահայերի սնոտիապաշտական նախապաշարումների մասին | «Էջմիածին», Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2010, Ա (Հուն¬վար), էջ 58-65

Ռ. Ա. Նահապետյան

Ընտանեկան իրավունքը ըստ վաղ միջնադարյան եկեղեցական կանոնա-կան և աշխարհիկ աղբյուրների | Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 34-41

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայ ազգագրության և բանագիտության մեծ երախտավորը (Վարդ Բդոյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ) | «Էջմիածին», Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2010, Ժ, էջ 58-69

Rafik A. Nahapetyan

Նորածնի խնամքին առնչվող սովորույթները աղձնիքահայերի ընտանիքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 122-130 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայոց ավանդական և ժամանակակից ամուսնության հարցի ուսումնասի-րության արդի վիճակը | Ավանդական բանավոր ժառանգություն. Ոչ նյութական մշակույթ,Չորրորդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» հռչակագրի շրջանակներում, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2009, էջ 91-107

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հույն աշխարհագիր Ստրաբոնի ազգագրական տեղեկությունները հայերի և Հայաստանի մասին | «Գիտությունն Արցախում» թիվ 3-4, 2009, էջ 204-209

Ռ. Ա. Նահապետյան

Քսենոփոնի ազգագրական տեղեկությունները հայերի մասին | «Տարեգիրք»: ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի, Դ, 2009, ԵՊՀ հհրատ., Երևան, էջ 298-309

Ռ. Ա. Նահապետյան

Ս.Մկրտչյան, Տոները հայոց արդի կենցաղում (էթնոսոցիոլոգիալկան ուսում-նասիրություն) | Գրախոսություն, «Տարեգիրք»: ԵՊՀ Աստվածաբանությոն ֆակուլտետի, Դ, 2009, ԵՊՀ հրատ., Երևան, էջ 192-196

Ռ. Ա. Նահապետյան

Կինը հայոց ավանդական ընտանիքում (ըստ սասունցիների ազգագրա-կան սովորույթների) | «Պատմա-բանասիրական հանդես», թիվ 1 (180), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտու-թյուն» հրատ., 2009, էջ 71-87

Ռ. Ա. Նահապետյան

Նորածնի խնամքին առնվող սովորույթները աղձնիքահայերի ընտանիքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 2 (128), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 122-130

Ռ. Ա. Նահապետյան

Ամլությունը բուժելու ժողովըրդական հնարները և հավատալիքները Աղձ-նիքում | «Էջմիածին», Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, թիվ 3-4, մայիս, Էջմիածին, 2009, էջ 78-86

Ռ. Ա. Նահապետյան

Արաբ մատենագիրների ազգագրական վկայությունները հայերի մասին (Թ-ԺԴ դդ.) | «Էջմիածին» Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2009, էջ 65-79

Rafik A. Nahapetyan

Հետծննդյան քառասունքին առնչվող սովորույթներն ու ծեսերը Աղձնիքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 114-123 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Ազգագրություն | Ուսումնամեթոդական ուղեցույց, ՀՊՄՀ Պատմության և իրավունքի ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանողների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 24 էջ

Ռ. Ա. Նահապետյան

Գարեգին Սրվանձտյանցի ազգագրական գործունեությունը | Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հիմնադրման 85-ամյակին նվիրված ժողովածու. պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 53-րդ գիտա-ժողովի նյութեր, Երևան, I պրակ, Երևան, 2008, էջ 217-219

Ռ. Ա. Նահապետյան

Մանկածնությանն առնչվող արարողությունները Աղձնիքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 1 (124), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 51-60

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հետծննդյան քառասունքին առնչվող սովորույթներն ու ծեսերը Աղձնի-քում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2008, թիվ 3 (126), Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 114-123

Rafik A. Nahapetyan

Մանկածնությանն առնչվող արարողությունները Աղձնիքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (124), Երևան 2008թ., էջ 51-60 |

Rafik A. Nahapetyan

Աղձնիքահայերի անասնապահական ընկերակցությունների կազմակերպման որոշ ձևեր ու սովորույթներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (122), Երևան 2007թ., էջ 115-124 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Քավորը հայոց ամուսնահարսանեկան ծիսակատարություններում | Ավանդական բանավոր ժառանգություն. Ոչ նյութական մշակույթ, Գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ. Միջազգային երկրորդ գիտաժողովի հոդ-վածների ժողովածու, Երևան, 2007, էջ 92-101

Ռ. Ա. Նահապետյան

Խ. Աբովյանը որպես ազգագրագետ | Աբովյանագիտական հոդվածների հատընտիր ժողովածու, Երևան, 2007, էջ 123-130 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Նորածնի մկրտությունը որպես նրա հասարակական ճանաչման փուլ | ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Հայ ժողովրդական մշա-կույթ, XIV: Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2007, էջ 224-231

Ռ. Ա. Նահապետյան

Խ.Աբովյանի գրական ժառանգության հարցի շուրջ | «Էջմիածին», Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Հունվար (Ա) 2007, էջ 88-94

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքահայերի անասնապահական ընկերակցությունների կազմա-կերպման որոշ ձևեր ու սովորույթներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 2 (122), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 115-124

Ռ. Ա. Նահապետյան

Գ. Սրվանձտյանցի ազգագրական և բանահավաքչական գործունեությունը | «Էջմիածին», Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. հոկտեմբեր (Ժ), 2007, էջ 110-122

Rafik A. Nahapetyan

Ամուսնահարսանեկան սովորույթները սասունցիների արդի կենցաղում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 52-60 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Որդեծնության սովորույթներին ու ծեսերին առնչվող հավատալիքները հայոց մեջ XIX դարի վերին – XX դարի սկզբին (ըստ աղձնիքհայերի ազգագրական նյութերի) | «Էջմիածին» Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, Բ-Գ, փետրված-մարտ, 2006, էջ 94-107

Ռ. Ա. Նահապետյան, Ի. Գ. Ղարիբյան

Օջախ-թոնրի պաշտամունքի մի քանի սովորույթներն Աղձնիքում | Ավանդական բանավոր ժառանգություն, ոչ նյութական մշակույթ, Հոդվածների ժողովածու Միջազգաին առաջին գիտաժողով, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2006, էջ 124-138

Ռ. Ա. Նահապետյան

Պսակադրությունը և առագաստը որպես ամուսնահարսանեական ծի-սաշարի կարևոր փուլեր (ըստ Աղձնիքի հայերի սովորույթների) | «Հայ ժողովրդական մշակույթ» XIII: Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2006, էջ 190-195

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքահայերի խնամախոսության մի քանի սովորույթների ու ծեսերի մասին | «Պատմա-բանասիրական հանդես», թիվ 1 (171), ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2006, էջ 210-219

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքահայերի նշանադրության սովորույթների ու ծեսերի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 1(118), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 52-62

Ռ. Ա. Նահապետյան

Ամուսնահարսանեկան սովորույթները Սասունցիների արդի կենցաղում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2006թ. թիվ 3 (120), Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 52-60

Rafik A. Nahapetyan

Աղձնիքահայերի նշանադրության սովորույթների ու ծեսերի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 52-62 |

Rafik A. Nahapetyan

Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներին ու ծեսերին առնչվող հավատալիքները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 42-53 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աբովյանի երկերում | ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշխատություններ VIII, 2005 ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ. Գյումրի, 2005, էջ 53-59 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներին ու ծեսերին առնչվող հավատալիքները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2005, թիվ 3, Երևան, ԵՊՀ հրատ., (117), էջ 42-53

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքի բնակչության էթնիկ կազմը XIX-XX դդ. | ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ,«Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր», Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի հրատ., 2005, թիվ 10-11, էջ 171-185

Ռ. Ա. Նահապետյան

Խուսափման սովորույթի դրսևորումները աղձնիքահայոց ընտանեկան կենցաղում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2005, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., (115), էջ 145-154

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքահայոց հյուրընկալման ավանդույթը (XIX-XX դդ.) | «Պատմա-բանասիրական հանդես», ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2005, թիվ 1 (168), էջ 160-169

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքահայերի հարսանեկան շարքի ավանդական մի քանի ծեսերի ու սովորույթների մասին | Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2005թ., թիվ Թ. , էջ 66-80

Rafik A. Nahapetyan

Խուսափման սովորույթի դրսևորումները աղձնիքահայերի ընտանեկան կենցաղում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 145-154 |

Rafik A. Nahapetyan

Սասունցիների ընտանեկան ծիսակարգի մի քանի հարցեր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (63), Երևան 1987թ., էջ 52-62 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքի հայերի բնակավայրերի տիպերը | Հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրա-կան և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին.ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ: Երևան, 1987թ., էջ 63-64

Ռ. Ա. Նահապետյան

Թալինի 1985թ. ազգագրական արշավախմբի աշխատանքների արդյունք-ները | «Երևանի համալսարան» 1986, Գիտաինֆորմացիոն հանդես, թիվ 1 (54), Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 28-30

Rafik A. Nahapetyan

Աղձնիքահայերի ներընտանեկան ավանդական փոխհարաբերությունների և վարվելակերպի մի քանի հարցեր (XIX դ. երկրորդ կես—ХХ դ. սկիզբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (58), Երևան 1986թ., էջ 61-70 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքը սեպագիր շրջանում | ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ամսագիր, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1984, № 1, էջ 55-61

Rafik A. Nahapetyan

Աղձնիքահայերի ամուսնական սովորույթների ավանդույթային ձևերը (XIX դ. կես—XX դ. սկիզբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 186-194 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Ժողովրդական հավատալիքների համակարգը հայոց ընտանեկան ծիսա-կատարություններում (ըստ աղձնիքահայերի մոտ պահպանված սովորույթ-ների) | ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ամսագիր, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1983, թիվ 4, էջ 54-64

Ռ. Ա. Նահապետյան

Անխոնջ ազգագրագետն ու բանահավաքը | «Երևանի համալսարան», Գիտաինֆորմացիոն հանդես, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1981, թիվ 1 (39), էջ 23-26

Rafik A. Nahapetyan

Ազգակցական և համայնքային փոխօգնության ձևերի վերապրուկները աղձնիքահայության մեջ (XIX դարի երկրորդ կես — XX դարի սկիզբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (37), Երևան 1979թ., էջ 198-206 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Նյութական փոխօգնության ձևերի մնացուկները աղձնիքահայության ազ-գակցական խմբերի մեջ XIX դա¬րում և XX դարի սկզբներին | «Երևանի համալսարան», (գիտաինֆորմացիոն հանդես), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1977, թիվ 2, էջ 47-49

Ռ. Ա. Նահապետյան

Վ. Բդոյան, Հայ ազգագրություն (համառոտ ուրվագիծ) | Գրախոսություն, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975, թիվ 1 (25), էջ 227-229

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիք (պատմաազգագրական ակնարկ) | Հայագիտական հետազոտություններ, պրակ Ա, ԵՊՀ հրա¬տ., Երևան, 1974, էջ 262-274

Ռ. Ա. Նահապետյան

Գերդաստանական տունը և կենցաղը Աղձնիքի Ազնվացձոր գավառում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1973, թիվ 1 (19), էջ 235-243

Ռ. Ա. Նահապետյան

Գերդաստանական տունը և կենցաղը Աղձնիքի Ազնվացձոր գավառում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1973, թիվ 1 (19), էջ 235-243

Ռ. Ա. Նահապետյան

Մ. Խրիմյանը և արևմտահայ ազգային-ազատագրական շարժումը | «Երիտասարդ գիտաշխատող», Երևան, ԵՊՀ 1969, թիվ 8-9, էջ 67-78
 

Thesis

Ռ. Ա. Նահապետյան

Նահապետական մեծ ընտանիքն Աղձնիքի հայերի մեջ (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ) | Հայաստանի բնակչության հասարակական կենցաղի և հոգևոր մշակույթի պրոբլեմների ուսումնասիրությանը նվիրված գիտական նստաշրջան: ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 1985, էջ 38-40

Rafik A. Nahapetyan

Թաղման ծեսն Աղձնիքում XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին | Հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված 1982-1983 թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքահայերի ներընտանեկան ավանդական փոխհարաբերությունների մասին | Զեկուցման հիմնադրույթներ Ավանդական ժառանգման հարցերը հայկական մշակույթում Երիտասարդ գիտնականների V կոնֆերանսի նյութեր ՀՍՍՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 1982, էջ 28-29

Ռ. Ա. Նահապետյան

Գերդաստանական տան համալիրը Աղձնիքում | Զեկուցուման հիմնադրույթներ Հումանիտար գիտությունների գծով երիտասարդ գիտաշխատողների հանրապետական գիտական կոնֆրանսի նյութեր (համամիութենական մրցանակաբաշխության II փուլ), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1972, էջ 247-249