Ավետիս Գուրգենի Քալաշյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, Փիլիսոփայություն բաժին
1981 - 1984 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի «Գիտական աթեիզմ, կրոնի և աթեիզմի պատմություն» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեմա - «Նազարեթ Տաղավարյանի ազատախոհական հայացքները», Թիֆլիս, 1988 թ.

Աշխատանքային փորձ
1981 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ուսումնամեթոդական կաբինետի վարիչ
1985 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1989 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դասխոս
1990 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ
2001 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Կաթոլիկության, ուղղափառության և բողոքականության կրոնափիլիսոփայական արդի հոսանքները, Պատմական կրոնագիտության արդի հիմնախնդիրները, Կրոնների պատմության դպրոցները, Կրոնի ֆենոմենոլոգիա, Քրիստոնեական Արևելքը 20-րդ դարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական, պատմական և համեմատական կրոնագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ավետիս Գուրգենի Քալաշյան

 
 

Հոդված/Article

Ա. Գ. Քալաշյան

«Ներածության փոխարեն» | «Աճեմյան մատենաշար» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ ԺԱ, ԵՊՀ հրատ., էջ 7-17, Երևան, 2010:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Արիոսականության նկատմամբ Կոստանդին կայսեր դիրքորոշումը» | ՀՀ ԿԳՆ Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 11 (հումանիտար գիտություններ), էջ 101-114, Երևան, 2010:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Հետնիկեական երրորդաբանական հոսանքների դասակարգման հիմնահարցը» | ՀՀ ԿԳՆ Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 11 (հումանիտար գիտություններ), էջ 86-101, Երևան, 2010:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Կրոնի էության կրոնագիկական ըմբռնումները» | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Դ, ԵՊՀ հրատ., էջ 101-116, Երևան, 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Հայագիտության ևս մեկ կարևոր ձեռքբերում» | (գրքի տեսություն), «Էջմիածին», Պրակ Է, էջ 109-115, Երևան, 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«IV դարի 50-ական թվականների տեղական ժողովները և դրանց երրորդաբանական հանգանակները» | «Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Գ, ԵՊՀ հրատ., էջ 84-99, Երևան, 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Մինչնիկեական հակաարիոսական երրորդաբանության առանձնահատկությունները» | (գրքի տեսություն), «Էջմիածին», Պրակ Ե, էջ 14-26, Երևան, 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Պատմաբանի երկրորդ հայտնությունը» | (գրքի տեսություն), «Էջմիածին», Պրակ Դ, էջ 119-126, Երևան, 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Արիոսականության նկատմամբ Կոստանդին կայսեր դիրքորոշումը» | Գավառի պետական համալսարան (գիտական հոդվածների ժողովածու), № 11, էջ 101-115, Երևան, 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Հետնիկեական երրորդաբանական հոսանքների դասակարգման հիմնահարցը» | Գավառի պետական համալսարան (գիտական հոդվածների ժողովածու), №11, էջ 86-101, Երևան, 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Հայրապետի եկեղեցաբանական ըմբռնումները» | (գրքի տեսություն), «Էջմիածին», Պրակ ԺԱ, էջ 48-64, Երևան 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Էջմիածին-Անթիլիաս կանոնական միասնացման գործընթացների արդի փուլը» | «Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Գ, ԵՊՀ հրատ., էջ 141-167, Երևան, 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Հայրապետի աստվածաբանական ըմբռնումները» | «Էջմիածին», Պրակ ԺԲ, էջ 41-61, Երևան, 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Նիկողայոս Ադոնց» | Երկեր 5 հատորով (գրքի տեսություն), «Բանբեր Երևանի Համալսարանի», № 2 (125), էջ 186-192, Երևան, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Ընդհանրական եկեղեցին IV դարի 50-ական թվականներին» | «Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Բ, էջ 63-77, Երևան, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր հինգ հատորով, հ. Ա, Պատմագիտական ուսումնասիրություններ (հրատարակության պատրաստեց Պ. Հ. Հովհաննիսյանը), հ. Բ, Պատմա-բանասիրական ուսումնասիրություններ (հրատարակության պատրաստեց Պ. Հ. Հովհաննիսյանը), հ. Գ, Հայերենագիտական ուսումնասիրություններ (հրատարակության պատրաստեց Պ. Հ. Հովհաննիսյանը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (125), Երևան 2008թ., էջ 186-192 |

Ա. Գ. Քալաշյան

«Սարգիս Բ Աջատար» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 216-219, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Հովհաննես Է Աջակիր» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 139-142, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Կ. Պոլսի 381 թ. տիեզերական ժողովը և երրորդաբանկանա վիճաբանությունների ավարտը» | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Գ, էջ 170-196, Երևան, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Անտիոքի 341 թ. ժողովի դավանաբանական չորրորդ բանաձևի դոգմատիկական առանձնահատկությունները» | Գավառի պետական համալսարան (գիտական հոդվածների ժողովածու), էջ 204-213, Երևան, 2008

Ա. Գ. Քալաշյան

«Կարապետ Ա Կեղեցի (Խորձենացի, Բոկիկ, Բոնիկ)» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 100, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Խաչիկ Ա Արշարունեցի» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 92-95, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Նիկեայի 325 թ. տիեզեարժողովը և նրա երրորդաբանական աստվածաբանությունը» | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Գ, էջ 143-169, Երևան, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Արմինիումի և իսավրական Սելևկիայի 359 թ. ժողովների երրորդաբանական հանգանակների հավատքային ուղղվածությունը» | «Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Բ, էջ 47-62, Երևան, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Նահապետ Ա Եդեսացի» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 180-182, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Վրթանես Ա Պարթև» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 239-241, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Սարգիս Ա Սևանցի» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 212-216, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Ընդհանրական եկեղեցին IV դարի 50-ական թվականներին: Անկյուրայի 358 թ. ժողովի դավանաբանական ուղղվածությունը» | Գավառի պետական համալսարան (գիտական հոդվածների ժողովածու), էջ 194-204, Երևան, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Սարգիս Գ Մյուսայլ» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 219-223, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«IV դարի 40-50-ական թվականների հականիկեական երրորդաբանական հանգնակաների քննական արժևորումը» | (հումանիտար գիտություններ), ՀՀ ԿԳՆ Գավառի պետական համալսարանի (գիտական հոդվածների ժողովածու), №8, էջ 26-37, Երևան, 2007:

Ա. Գ. Քալաշյան

«IV դարասկզբի հակաերրոդաբանական հերձվածների աստվածաբանական հիմքերի մասին» | «Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Ա, էջ 74-91, Երևան, 2007:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Անտիոքի 341 թ. ժողովի դավանաբանական երրորդ բանաձևի դոգմատիկական ուղղվածությունը» | (հումանիտար գիտություններ), ՀՀ ԿԳՆ Գավառի պետական համալսարանի (գիտական հոդվածների ժողովածու), էջ 140-146, Երևան, 2007:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Արևմտյան եկեղեցին IV դարի 50-ական թվականների երրորդաբանական բանավեճերի շրջանում» | «Էջմիածին», Պրակ Ե, էջ 31-40, Երևան, 2007:

Ա. Գ. Քալաշյան

«IV դարի առաջին կեսի հականիկեական ընդդիմության պատմամշակութային հիմքերը» | (հումանիտար գիտություններ), ՀՀ ԿԳՆ Գավառի պետական համալսարանի (գիտական հոդվածների ժողովածու), էջ 129-139, Երևան, 2007:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Աթանաս Ալեքսանդրացու գործը» | «Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Ա, էջ 92-102, Երևան, 2007:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Հոգեմարտական հակաերրորդաբանությունը» | (հումանիտար գիտություններ), ՀՀ ԿԳՆ Գավառի պետական համալսարանի (գիտական հոդվածների ժողովածու), №8, էջ 37-44, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Ընդհանրական եկեղեցու ներքին կյանքը IV դարի 20-30-ական թվականներին» | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Ա, էջ 167-183, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Անտիոքի 341 թ. ժողովների դավանաբանական առաջին և երկրորդ բանաձևերի դոգմատիկական առանձնահատկությունները» | «Էջմիածին», Պրակ ԺԲ, էջ 55-65, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«IV դարի 20-30-ական թվականների հականիկեական ընդդիմության հոգևոր-աստվածաբանական հիմքերը» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», № 3 (120), էջ 43-51, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«IV դարի 20-40-ական թվականների հականիկեական ընդդիմության ձևավորման հասարակական-քաղաքական հիմքերը» | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», № 1 (618), էջ 51-62, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Կրոնների պատմության հիմնահարցերի դասավանդման մեթոդաբանական սկզբունքները» | «Կրոնների պատմության դասավանդման հարցեր» (ուսումնամեթոդական ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., էջ 3-26, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Սարդիկիայի 342-343 թթ. ժողովի աստվածաբանական հանգրվանները» | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Ա, էջ 151-166, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Նազարեթ Տաղավարյանը հայ ժողովրդի կյանքում կրոնի դերի մասին» | «Գիտելիք», №22, էջ 28-35 և №23, էջ 36-42, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«IV դարի 60-ական թվականների երրորդաբանական հոսանքները: Օմիականություն» | «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), №4 (29), էջ 199-207, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Կրոնների տիպաբանությունը և նախնադարյան (վաղնջական) հավատալիքներ թեմաների դասավանդման մեթոդաբանական սկզբունքները» | «Կրոնների պատմության դասավանդման հարցեր»,ԵՊՀ հրատ., էջ 49-64, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Պատմական կրոնագիտության համակարգը թեմայի դասավանդման առանձնահատկությունները» | «Կրոնների պատմության դասավանդման հարցեր» (ուսումնամեթոդական ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., էջ 27-48, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Միապետականության վերածնունդը հետնիկեական շրջանում» | «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), №1 (26), էջ 135-144, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Ավետարանչական քարոզչությունը Հայաստանում» | (Առաքելական շրջան), «Աստվածաշնչական Հայաստան», էջ 238-253, Երևան, 2005:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Ալեքսանդրիայի 362 թ. ժողովը և նրա պատմական նշանակությունը» | «Էջմիածին», Պրակ ԺԲ, էջ 28-38, Երևան, 2005:

Ա. Գ. Քալաշյան

Նիկողայոս Ադոնց. Պատկերների խնդիրը. աշխատասիրությամբ Պ. Հ. Հովհաննիսյանի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (112), Երևան 2004թ., էջ 201-204 |

Ա. Գ. Քալաշյան

«Արիոսական հակաերրորդաբանության աստվածաբանական հիմքերի մասին» | «Աճեմյան մատենաշար» ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., էջ 150-166, Երևան, 2002:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Աթանաս Ալեքսանդրացու հակաապոլինարական աստվածաբնությունը» | «Աճեմյան մատենաշար» (հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., էջ 132-149, Երևան, 2002:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Աթանաս Ալեքսանդրացու հակաապոլինարական աստվածաբնությունը» | «Աճեմյան մատենաշար» (ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., էջ 132-149, Երևան, 2002: